Rekrutacja

Informujemy, że w dniach 08.04.2019r. do 26.04.2019r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” – POWR.03.01.00-00-t152/18.
 

Celem głównym projektu jest:
– podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych dla 190 uczniów/uczennic szkół podstawowych położonych na obszarze Polski poprzez udział w zajęciach warsztatowych z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w okresie 4.03.2019 – 30.11.2020.
– poprawa relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
– rozwój młodzieży na drugim etapie edukacji z chemii poprzez poszerzenie oferty Katedry Chemii o dodatkowe zajęcia laboratoryjne. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia.

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu.