Postępowanie habilitacyjne dr Marioli Samsonowicz

 

 

Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz

30 stycznia 2019 r.

Wniosek dr Marioli Samsonowicz do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

1 lutego 2019 r.

Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

20 lutego 2019 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały w sprawie powołania dr hab. Michała Świecy prof. UP na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Marioli Samsonowicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

8 kwietnia 2019 r.

Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r., na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz, w składzie:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. sekretarz Komisji – dr hab. Joanna Stadnik prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent Komisji – prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

4. recenzent Komisji – dr hab. Antoni Szumny prof. UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5. recenzent Komisji – dr hab. Michał Świeca prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek Komisji – dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. członek Komisji – dr hab. Tadeusz Paszko prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17 kwietnia 2019 r.

Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marioli Samsonowicz oraz przekazanie dokumentacji sprawy

23 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Michała Świecę prof. UP

25 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza

27 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Antoniego Szumnego prof. UPWr

19 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w niepełnym składzie
i podjęcie uchwały o jednomyślnie pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie dr Marioli Samsonowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

19 czerwca 2019 r.

Przekazanie Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentacji postępowania habilitacyjnego: recenzji osiągnięć naukowych, protokołu z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, uchwały Komisji, uzasadnienia do uchwały i harmonogramu prac Komisji

26 czerwca 2019 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  uchwały o nadaniu dr Marioli Samsonowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

DOKUMENTY: