JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk o nowej ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla “Gazety Wyborczej”

"Gazeta Wyborcza" prezentuje na swoich łamach najnowszą ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Oprócz biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, analityki weterynaryjnej, pielęgnacji zwierząt i animaloterapii wyróżnia się – unikatowy na skalękraju kierunek – mleczarstwo. Powstało ono w wyniku współpracy Uczelni ze Spółdzielniami Mleczarskimi i wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku- gdyż jak stwierdzili zgodnie JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk i Prezez OSM w Krasnymstawie Tadeusz Badach –  powstała luka pokoleniowa i brakuje ludzi z branży mleczarskej. Studentów obowiązywać będą sześciomiesięczne praktyki. Jak podkreśla JM Rektor Zygmunt Litwińczuk: Ustaliliśmy wspólnie, że staże zostaną przeprowadzone kompleksowo. Obejmą m.in. doradztwo dotyczące podstawy produkcji pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny (…) Student pozna technologie wytwarzania podstawowych produktów mmlecznych, pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej, także nowoczesne metody z zakresu systemu pakowania produktów. Zapozna się również z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami własciwej higieny w zakładach mleczarskich, a nawet gospodarką wodno-ściekową.

Z kolei powstanie kierunku biobezpieczeństwo i zrzadzanie kryzysowe związane jest głównie z afrykańskim pomorem świń, z którym zmaga sią nasz kraj. Studenci poznają zasady funkcjonowania służb  wzakresie biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz regulacje prawne w tym zakresie – dodaje rozmówca.

 

 

więcej informacji w "Gazecie Wyborczej" :