Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Jakubczyk

 

 Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk

 

 

1

21.02.2019 – Wniosek dr inż. Anny Jakubczyk do Centralnej Komisji w Sprawie Stopni
 i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

2

21.02.2019 – Wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Annie Jakubczyk
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

3

20.03.2019 – Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. inż. Małgorzaty Karwowskiej profesor uczelni na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie dr inż. Annie Jakubczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

 

4

 

Do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni  i Tytułów z dnia 6 czerwca 2019 o powołaniu komisji habilitacyjnej  w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anny Jakubczyk:

przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

sekretarz komisji – dr hab. Anna Krzepiłko prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

recenzent komisji – prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

recenzent komisji – prof. dr hab. Anna Iwaniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

recenzent komisji –  dr hab. Małgorzata Karwowska prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

członek komisji – dr hab. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

członek komisji – dr hab. Monika Sujka prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5

22 lipca 2019 -wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk opracowana przez prof. dr hab. Danutę Górecką

6

26 lipca 2019 – wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk opracowana przez prof. dr hab. Annę Iwaniak

7

31 lipca 2019 – wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk opracowana przez  dr hab. Małgorzatę Karwowską prof. uczelni

8

30 sierpnia 2019 – odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Annie Jakubczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

Przekazano Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentację postępowania habilitacyjnego: recenzje osiągnięć naukowych, protokół z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, uchwałę Komisji, uzasadnienie do uchwały.

9

26 września 2019 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  podjęła Uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Annie Jakubczyk

 

 

DOKUMENTY: