Postępowanie habilitacyjne dr Agaty Święciło

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


04.01.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Agaty Święciło w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

 


23.01.2019    Podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agacie Święciło oraz powołania prof. dr hab. Elżbiety Bielińskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Agacie Święciło stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

 


04.03.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),  powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agaty Święciło w następującym składzie:
1. Przewodniczący:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Sekretarz:  dr hab. Sylwia Andruszczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Recenzent:  prof. dr hab. Wiesław Barabasz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4. Recenzent:  prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Recenzent:  prof. dr hab. Elżbieta Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. Członek komisji:  prof. dr hab. Andrzej Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7. Członek komisji: prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


15.03.2019    Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Wiesława Barabasza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. dr h. c. Jana Kucharskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Elżbietę Bielińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Agacie Święciło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.
 


02.04.2019    wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Agaty Święciło, opracowana przez prof. dr hab. Elżbietę Bielińską.
 


05.04.2019    wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Agaty Święciło, opracowana przez prof. dr hab. Jana Kucharskiego.
 


08.04.2019    wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Agaty Święciło, opracowana przez prof. dr hab. Wiesława Barabasza.

 


07.05.2019    odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Agacie Święciło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
 


22.05.2019    przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Święciło wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.
 


22.05.2019    podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały o nadaniu dr Agacie Święciło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.