Nowoczesna Uczelnia

[fragment artykułu]

Uniwersytet Przyrodniczy za ponad 5 mln złotych wprowa­dza nowoczesny system infor­matyczny, który ułatwi współ­pracę i komunikację między ża­kami a uczelnią. Pierwsze efek­ty realizowanego programu już widać. Moduł rekrutacji na stu­dia działa od l czerwca.

Wszystko za sprawą projektu „Nowoczesna uczelnia jako sy­stem e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego” realizowanego przez Uniwersytet Przyrodni­czy. W jego ramach uczelnia wdroży platformę cyfrową, któ­ra w specjalnych modułach po­zwoli lepiej zarządzać edukacją. – Wartość projektu wynosi pra­wie 5,5 mln zł, w 85 proc. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W lutym podpisaliśmy umowę z wyko­nawcą, a od czerwca ruszył pierwszy moduł rekrutacyjny. Całość będzie gotowa do końca 2012 roku – wyjaśnia Katarzyna Antosiewicz z zespołu ds. fun­duszy strukturalnych Uniwer­sytetu Przyrodniczego.

Wartość projek­tu wynosi 5,5 mln złotych, w 85 proc. finan­suje go UE