Postępowanie habilitacyjne dr inż. Krzysztofa Różyło


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 18 września 2018 roku dr. inż. Krzysztofa Różyło o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20 września 2018 roku wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Różyło w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


24 października 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Aleksandry Głowackiej, prof. nadzw. na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. inż. Krzysztofowi Różyło stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


3 grudnia 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję Habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Mocek – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.    Dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. nadzw. – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Prof. dr hab. Wiesław Szulc – recenzent – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
4.    Dr hab. Jacek Antonkiewicz – recenzent – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
5.    Dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. nadzw. – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – członek Komisji – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7.    Prof. dr hab. Tadeusz Filipek – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 


12 grudnia 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr. hab. Wiesława Szulca ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; dr. hab. Jacka Antonkiewicza z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz dr hab. Aleksandrę Głowacką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. inż. Krzysztofowi Różyło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.
 


4 stycznia 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Różyło opracowana przez prof. dr hab. Wiesława Szulca.

 


30 stycznia 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Różyło opracowana przez dr hab. Jacka Antonkiewicza.

 


30 stycznia 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Krzysztofa Różyło opracowana przez dr hab. Aleksandrę Głowacką, prof. nadzw.

 


14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr. inż. Krzysztofowi Różyło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


20 lutego 2019 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Różyło wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.
 

20 lutego 2019 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Krzysztofowi Różyło w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.