Rekrutacja do Programu “Mistrzowie Dydaktyki”

Centrum Nauki przypomina, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi ciągły nabór projektów w ramach programu "Mistrzowie dydaktyki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie pracownicy Centrum Nauki przygotowują ofertę na udział kadry akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w programie  pt. „Mistrzowie Dydaktyki”.

Program ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Wybrani nauczyciele akademiccy będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m. in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Następnie kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w swojej uczelni. Zajęcia będą trwać I semestr akademicki (około 5 miesięcy). Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami w maksymalnym wymiarze 100 godzin.

REKRUTACJA
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów, w tym studentów wybitnie uzdolnionych oraz studentów wymagających dodatkowego wsparcia, w tym metody tutoringu,
b) opiszą możliwość wykorzystania w dalszej praktyce i wprowadzenia w uczelni rozwiązań, z którymi zapoznają się podczas zagranicznej wizyty studyjnej,
c) są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
d) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie).

Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia w formie e-mailowej należy przesyłać na adres: .
W tytule widomości prosimy wpisać: Zgłoszenie "Mistrzowie dydaktyki".

Do udziału w projekcie zostanie przyjętych 10 nauczycieli akademickich. O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów z pkt. 1 oraz kolejność wpływu zgłoszeń.

Wszelkich informacji na temat udziału w projekcie udziela Centrum Nauki:
Izabela Czaja-Banasiak, tel. 081 445 69 68, , budynek rektoratu pok. 470

Katarzyna Ruczkowka, tel. 81 445 61 35, , budynek rektoratu pok. 464