Katedra Chemii UP w Lublinie realizuje projekt „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie realizować projekt pt. „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”.
 
Projekt będzie realizowany w okresie: 4 marca 2019 r. – 30 listopada 2020 r., a łączna wartość projektu wynosi: 371  583,07 zł.
Nasza Uczelnia we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizuje cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Tym samym Uczelnia będzie realizować zadania z tzw. III misji wpisujące się w szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Komisja Oceny Projektów NCBIR rozpatrzyła i oceniła 247 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 211 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, w tym 2 złożone przez Nasz Uniwersytet.
 

Projekt ma za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmuje edukację 30 osobowej grupy uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy nauki pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane będzie adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.
 
Projekt pod względem merytorycznym został przygotowany przez Pracowników Katedry Chemii przy pomocy Centrum Nauki UP w Lublinie. Projekt przygotowali: prof. dr hab. Izabella Jackowska, dr Jadwiga Stachowicz, dr Urszula Głaszcz, mgr Bogusław Senczyna i lic. Paweł Litwińczuk.