Pracownik do Sekcji ds. Zamówień Publicznych

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

poszukuje pracownika do Sekcji ds. Zamówień Publicznych

 
 
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 
1. Wymagania niezbędne:

1/ wykształcenie wyższe,

2/ co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie w samodzielnej pracy w zamówieniach publicznych, w tym umiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

3/  znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz dyrektyw UE w tym zakresie, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania w wykonywanej pracy,

4/ dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w publikatorach polskim i unijnym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1/ preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne,

2/ umiejętność przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w formie elektronicznej,

3/ umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy,

4/ samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji, a także radzenia sobie ze stresem.

 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane,

2/ zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz pozostałej dokumentacji w BIP,

3/ redagowanie odpowiedzi na zapytania, uzasadnień prawnych i faktycznych w zakresie wykluczeń wykonawców, odrzuceń ofert, unieważniania postępowań w prowadzonych postępowaniach,

4/ dokumentowanie przebiegu prowadzonych postępowań na drukach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

 
 
III. Wymagane dokumenty:
 
  • list motywacyjny
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/pracownik-druki-druki kadrowe/);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”


 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261). z dopiskiem „oferta – Sekcja Zamówień Publicznych” do dnia 12 marca 2019 r.  do godz. 14.00.