Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku: zastępcy kanclerza

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku

zastępcy kanclerza

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 

 1. Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów, w tym w zakresie: przygotowania formalno-prawnego i dokumentacyjnego, właściwego wykonawstwa, rozliczania zadań.
 2. Nadzór nad infrastrukturą techniczną Uczelni oraz udział w tworzeniu i realizacji projektów jej rozwoju.
 3. Nadzorowanie stanu technicznego obiektów Uczelni oraz kontrola i analiza kosztów ich eksploatacji.
 4. Wdrażanienowych rozwiązań technicznych i organizacyjnychw obiektach Uczelni zmierzających do optymalizacji ich funkcjonowania i obniżenia kosztów eksploatacji.
 5. Uczestnictwo w przygotowaniuprocedur przetargowych i konkursowych dotyczących umów z zakresu eksploatacji i remontów obiektów oraz realizacji inwestycji.
 6. Koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych:
 • Działu Technicznego
 • Sekcji Nadzoru Inwestycyjnego
 • Działu Technologii Multimedialnych

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. Wyższe wykształcenie, co najmniej ze stopniem magistra, preferowane kierunki techniczne.
 2. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat technologii w budownictwie i rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury mogących mieć zastosowanie w obiektach Uczelni.
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego i co najmniej 10 lat doświadczeniaz zakresu organizacji, przygotowania i prowadzenia inwestycji i remontów
 4. Co najmniej 5 lat doświadczeniaw kierowaniu zespołem pracowników.
 5. Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań);
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 4. Kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 14.00. przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13p. 261) z dopiskiem „oferta – zastępca kanclerza”