Postępowanie habilitacyjne dr Mai Bryk


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 18 kwietnia 2018 roku dr Mai Bryk o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20 kwietnia 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Mai Bryk w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23 maja 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Danuty Urban na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Mai Bryk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


3 września 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję Habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Mocek – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.    Dr hab. Marzena S. Brodowska – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak – recenzent – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
4.    Prof. dr hab. Sławomir Gonet – recenzent – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5.    Dr hab. Danuta Urban – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Dr hab. Zbigniew Zagórski, prof. nadzw. – członek Komisji – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7.    Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 


19 września 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Ewę Spychaj-Fabisiak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; prof. dr hab. Sławomira Goneta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Danutę Urban z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Mai Bryk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.
 

 


15 października 2018 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Mai Bryk opracowana przez dr hab. Danutę Urban, prof. nadzw.

 


14 listopada 2018 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Mai Bryk opracowana przez prof. dr hab. Ewę Spychaj-Fabisiak.

 


15 listopada 2018 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Mai Bryk opracowana przez prof. dr hab. Sławomira Goneta.

 


4 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Mai Bryk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


12 grudnia 2018 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Mai Bryk wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


12 grudnia 2018 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Mai Bryk w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.