ZAPROSZENIE do składania ofert na audyt działalności statutowej jednostek (7 wydziałów) otrzymujących dotację na działalność statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Działając na podstawie: art. 34 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Uofp) (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 286 Uofp: do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymujących dotację na działalność statutową.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ORAZ INNE WARUNKI  ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu działalności statutowej siedmiu  wydziałów otrzymujących dotację na działalność statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1197) (zwanym dalej Rozporządzeniem).
2. Celem przeprowadzenia audytu działalności statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (zwanym dalej audytem jednostki), jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową,
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wnioskach i  decyzjach,
c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
3. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu lat 2008-2010, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:

a) podstaw prawnych działalności jednostki,

b) poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej,

c) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki,

d) wniosku o dotację statutową,

e) ankiety jednostki naukowej,

f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

g) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,

h) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,

i) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

j) realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów,

k) poprawności ewidencji księgowej,

l) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji,

m) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

4. Audyt jednostki należy przeprowadzić  na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
5. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności audytorskich.
6. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji audytor jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
a) oznaczenie sprawozdania,
b) datę jego sporządzenia,
c) nazwę i adres oraz dane jednostki,
d) oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki,
e) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu,
f) cele audytu,
g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
h) termin, w którym przeprowadzono audyt,
i) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem,
j) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej,
k) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem,
l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości,
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków,
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień,
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie,
r) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
8. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
9. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
10. Dokumentacja audytu jest przekazywana jednostce przez audytora w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
 Audyt może być przeprowadzony  przez podmiot niezależny od Zamawiającego, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować  osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. do realizacji prac objętych zamówieniem oddelegują co najmniej 2 osoby spełniające następujące wymogi:
1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadają wyższe wykształcenie;
5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyły, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta.
 
 
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych audytorów, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykazwykonanych audytów (minimum dwóch) – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Dokumenty  potwierdzające,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wynikające z Uofp.
5. Wskazanie terminu wykonania audytu oraz sprawozdania z audytu.
6. Cenę za przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.
7. Oświadczenie, że audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanej jednostki, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu.
8. Projekt umowy na przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
9. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4, powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena
 
V. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów otrzymujących dotację na działalność statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ma być przeprowadzony w siedzibie Uczelni w okresie od 01.06.2011 r. do 23.06.2011 r.
2. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie pisemnych ofert w terminie do dnia 31 maja 2011 roku, na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub złożenie ofert bezpośrednio w siedzibie UP w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 w Sekretariacie Uczelni, p. 261. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Uczelni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu działalności statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-69-68, 445-69-58 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 17  do 31 maja 2011 r.