Nabór członków do Komisji Ewaluacji Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że został otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2019 roku.

 

 

Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

-uczelnie, w których w dniu 30 września 2018 r., co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową posiadała kategorię A+, A albo B;

-instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

-uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową. Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych została określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

 

Członkiem KEN może być osoba, która:

ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;

posiada co najmniej stopień doktora;

aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;

nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;

ma pełną zdolność do czynności prawnych;

korzysta z pełni praw publicznych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nie była karana karą dyscyplinarną;

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 

Zgłoszenie  powinno zawierać:

dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, aktualny numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko i pełnione funkcje;

wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.;

maksymalnie pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym.

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.