Wizyta polskiej delegacji w Zhejiang A&F University (Chiny)

W dniach 16-21 października 2018 r. na zaproszenie władz uniwersytetu Zhejiang A&F University (ZAFU) w Hangzhou w Chinach przebywała polska delegacja z Prorektorem ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesorem  Zbigniewem Grądzkim. Celem wizyty był udział w uroczystych obchodach 60-lecia istnienia ZAFU oraz w imprezach towarzyszących tym obchodom.

 

 

  [ G A L E R I A ]

Okrągły jubileusz Uniwersytetu był okazją do podsumowania jego wieloletniej działalności naukowej i dydaktycznej oraz spotkania tysięcy absolwentów. Na zaproszenie Prezydenta Uniwersytetu, prof. Yibin Ying do Hangzhou przybyło wielu rektorów zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi ZAFU podpisał umowy o współpracy bilateralnej. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentował prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. W skład polskiej delegacji wchodzili także rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. Piotr Kacejko, pracownicy naukowi Politechniki prof. dr hab. Lucjan Pawłowski i prof. dr hab. Waldemar Wójcik oraz przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) prof. dr hab. Sebastian Kołodziejczyk.

 

 

Jednym z ważniejszych elementów obchodów jubileuszu była międzynarodowa konferencja „International President’s Forum”, której hasłem przewodnim był zrównoważony rozwój uniwersytetów, kształcenia oraz rolnictwa. Podczas konferencji zaprezentowano 20 referatów tematycznie odnoszących się do głównego hasła Forum. Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki przedstawił podstawowe informacje nt. naszej Alma Mater wraz z ofertą dydaktyczną w języku angielskim oraz omówił rolę i zadania Uniwersytetu w procesie zrównoważonego rozwoju. Zachęcił także wszystkich uczestników spotkania do nawiązania współpracy z naszym Uniwersytetem w obszarze badań naukowych oraz kształcenia studentów i doktorantów.

 

W trakcie pobytu polskiej delegacji w Chinach parafowano porozumienie pomiędzy Zhejiang A&F University, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), mające na celu promowanie współpracy międzynarodowej oraz wymianę wzajemnych doświadczeń w sferze badań naukowych w ramach budowanego wspólnie Parku Naukowo-Technologiczno-Przemysłowego. W aspekcie zarządzania park miałby być włączony do istniejącego w pobliżu uniwersytetu ZAFU miasteczka naukowo-technologicznego – Qingsham Lake Science and Technology City, Lin’an, stanowiącego wiodące centrum naukowo-innowacyjne prowincji Zhejiang.

 

Miasteczko zajmuje obszar 115 km2 i położone jest w strefie subtropikalnej z klimatem monsunowym w otoczeniu lasów i wzgórz, które zajmują 76,5% powierzchni. Takie warunki naturalne zapewniają czystość środowiska, o czym świadczy fakt, że czyste powietrze utrzymuje się w tej okolicy powyżej 345 dni w roku. Miasteczko stanowi zaplanowaną z wielkim rozmachem, nieco futurystyczną inwestycję, w obrębie której można wyróżnić 4 obszary funkcjonalne, tj. badawczo-rozwojowy, przemysłowy, obszar nowoczesnych usług i wspierania życia codziennego oraz obszar ekologicznej rekreacji. Priorytetowo traktowany jest obszar rozwoju opartego o innowacje, projektowanie inteligentnych produktów, technologie informacyjne nowej generacji, biomedycynę, oszczędzanie energii oraz ochronę środowiska. Działaniom biznesowym sprzyja dogodna lokalizacja miasteczka, które położone jest w odległości 1 godz. drogi od międzynarodowego portu lotniczego Xiaoshan, 0,5 godz. drogi od centrum Hangzhou i 2 godz. drogi od Szanghaju. W obszarze przemysłowym propagowany jest nowoczesny model rozwoju oparty na wykorzystywaniu inteligentnego oprzyrządowania, oszczędności energii, ochrony środowiska oraz technologii informacyjnych nowej generacji. Aktualnie Science and Technology City skupia 46 placówek naukowych, w tym uniwersytety, instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe oraz jednostki Chińskiej Akademii Nauk, w których zatrudnionych jest łącznie 2103 wybitnych naukowców, doktorów nauk, inżynierów, a także 15 członków Chińskiej Akademii Nauk. W obrębie Science and Technology City funkcjonuje 5 krajowych centrów technologicznych, 3 państwowe laboratoria akredytowane, 32 centra badawczo-rozwojowe oraz wiele przedsiębiorstw o zasięgu krajowym i lokalnym. Aktualnie Science and Technology City zainwestowało 100,8 biliona Yuan pochodzących z dotacji rządowych w budowę ponad 100 km dróg, a także w powstanie 1,014 mln m2 terenów zielonych oraz wybudowanie 93500 m2 infrastruktury użyteczności publicznej o wysokim standardzie.

 

Głównym celem przyświecającym działaniom powoływanego do życia parku będzie promowanie talentów oraz rozwój nowych, innowacyjnych technologii w dziedzinie inżynierii środowiska, biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, inteligentnej energii i technologii wytwarzania produktów ekologicznych. Planuje się, że wymiernym efektem współpracy w tych obszarach będzie wspólne aplikowanie i realizacja projektów badawczych, a także działania o charakterze marketingowym podejmowane w oparciu o wytworzone innowacyjne produkty. Koncepcja współpracy partnerów polskich i chińskiego w ramach parafowanego porozumienia zakłada możliwość delegowania pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej do pracy w ZAFU oraz realizację wspólnych programów podwójnego dyplomowania po ukończeniu studiów II stopnia. Fundusze pokrywające koszty współpracy we wszystkich proponowanych obszarach w założeniu będą pozyskiwane z agend rządowych w Polsce i w Chinach oraz od prywatnych przedsiębiorców z obydwu krajów.

 

W programie tygodniowego pobytu polskiej delegacji w Chinach obok licznych spotkań roboczych oraz dyskusji nt. współpracy dwustronnej znalazło się także miejsce na spotkanie z naturą. Prowincja Zhejiang uważana jest za jeden z najpiękniejszych regionów Chin, a jej stolica Hangzhou dawno temu została określona przez Marco Polo mianem raju na ziemi. Aby doświadczyć wspomnianego raju organizatorzy naszego pobytu oraz nasi opiekunowie zorganizowali dla nas wycieczkę nad słynne jezioro West Lake, położone na zachód od centrum stolicy prowincji. Rzeczywiście okolica jest przepiękna i w pełni zasługuje na miano raju. W Chinach jest ono znaną atrakcją turystyczną, a jeden z widoków Jeziora Zachodniego umieszczony został na rewersie banknotu o nominale 1 Yuana. Wokół jeziora oraz w jego obszarze znajdują się liczne świątynie, pagody, ogrody i sztuczne wyspy, na które turyści dowożeni są gondolami przypominającymi nieco te z Wenecji. West Lake w całej historii Chin zawsze wywierało duży wpływ na poetów i malarzy, głównie ze względu na swoje naturalne piękno i obecność historycznych reliktów. Stanowi ono także  jedno z najważniejszych źródeł inspiracji dla chińskich projektantów ogrodów. W 2011 roku krajobraz kulturowy West Lake został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz scharakteryzowany jako wpływający na projektowanie ogrodów w pozostałych częściach Chin, a także w Japonii i Korei na przestrzeni wieków i odzwierciedlający wyidealizowane połączenie człowieka z naturą. Kilkugodzinny pobyt nad Jeziorem Zachodnim stanowił doskonałą okazję do odpoczynku na świeżym powietrzu, połączonego z obcowaniem z naturą oraz upajaniem się magią raju na ziemi.
 

 

Zbigniew Grądzki

 

Informacja o uniwersytecie:

Zhejiang A&F University (ZAFU) – Uniwersytet Rolniczy i Leśny, powstał w 1958 r. i zlokalizowany jest w miejscowości Lin’an w pobliżu Hanhzhou, 200 km na południe od Szanghaju. Jest uniwersytetem państwowym. Aktualnie spełnia ważną rolę w prowincji Zhejiang jako liczący się ośrodek naukowy i innowacyjny. W ciągu 60 lat istnienia uniwersytetu dzięki wsparciu finansowemu rządu chińskiego oraz zarządu prowincji Zhejiang dokonał się znaczący progres inwestycyjny. Aktualnie uniwersytet zajmuje powierzchnię 213 ha, na której rozlokowane są 3 odrębne kampusy (Donghu, Yijin, Zhuji). Całkowita powierzchnia budynków zajmowanych przez uniwersytet wynosi 900000 m2. Zbiory biblioteczne obejmują 2,44 mln voluminów.

 

ZAFU jest uniwersytetem multidyscyplinarnym oferującym kształcenie oraz prowadzącym badania naukowe w obrębie 8 dyscyplin, tj. rolnictwo, inżynieria, zarządzanie, literatura, nauki ścisłe, prawo, ekonomia i sztuka. Szczególny nacisk położony jest na rolnictwo, leśnictwo oraz środowisko biologiczne. W rankingach naukowych, obejmujących wszystkie dyscypliny najwyżej plasowane są: inżynieria, nauki o roślinach i zwierzętach oraz nauki rolnicze, następnie leśnictwo oraz architektura krajobrazu. W najnowszym zestawieniu rankingowym wszystkich uniwersytetów na świecie (UniRank) ZAFU zajmuje 160 pozycję wśród 945 uniwersytetów chińskich oraz 6 pozycję wśród 36 uniwersytetów w prowincji Zhejiang. W strukturze uniwersytetu znajduje się 16 kolegiów (odpowiedniki naszych wydziałów). Aktualnie w uniwersytecie zatrudnionych jest około 2000 nauczycieli akademickich oraz personelu administracyjnego, w tym 1 członek Chińskiej Akademii Inżynierii, 1 członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, 5 członków korespondentów Akademii Nauk oraz ponad 700 profesorów.


W ciągu ostatnich 5 lat uniwersytet otrzymał wiele nagród za działalność naukową, w tym 8 nagród państwowych i 12 nagród regionalnych. Pracownicy naukowi uniwersytetu opublikowali w tym okresie 5595 prac naukowych, w tym 1371 w czasopismach indeksowanych oraz uzyskali 1307 patentów. W tym okresie pracownicy pozyskali także 259 projektów badawczych finansowanych ze środków państwowych na łączną kwotę 970 mln Yuanów (100 yuanów = 53,60 złotych).
W ciągu 60 lat funkcjonowania uniwersytet opuściło 90000 absolwentów. Aktualnie uniwersytet oferuje kształcenie na 64 kierunkach studiów I st., 57 kierunkach II st., oraz na 5 kierunkach studiów podyplomowych. Liczba studentów wynosi około 32000, w tym 2400 studentów II st., 8900 studentów studiujących w ramach kształcenia ustawicznego oraz ponad 1000 studentów zagranicznych pochodzących z ponad 60 krajów.


Uniwersytet prowadzi aktywną politykę umiędzynarodowienia oraz kładzie nacisk na otwartość systemu kształcenia. Podpisane są aktualnie porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej z ponad 80 uniwersytetami oraz instytutami badawczymi z 23 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Finlandii, Japonii, Australii, Ukrainy i Polski. Sygnowano także umowę o partnerstwie strategicznym z ponad 10 uniwersytetami mieszczącymi się w pierwszej setce rankingu uniwersytetów światowych, w tym University of British Columbia, University of Illinois Urbana Champaign i University of Helsinki.