Prorektor ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Informujemy, że 6 grudnia 2018 r. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk powierzył obowiązki Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr hab. Adamowi Waśko, prof. nadzw.

 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM

Do najważniejszych zadań prorektora ds. organizacji i rozwoju należą:
– koordynacja  prac  zmierzających  do  doskonalenia  systemu  awansów  nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
– koordynacja i nadzór wdrażania systemów informatycznych w Uniwersytecie
– koordynacja i nadzór pozyskiwania  środków dla Uniwersytetu z   Unii Europejskiej będących w dyspozycji regionu i innych środków finansowych spoza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– koordynacja i nadzór działań  zmierzających  do  promocji  Uniwersytetu    oraz tworzenia  więzi    z    lokalnymi    instytucjami  samorządowymi,  organizacjami gospodarczymi i społecznymi

Dr hab. Adam Waśko od 1 października 2018 r.  jest kierownikiem Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie. Tytuł magistra (1996), stopień doktora (2004, dyscyplina: biologia) oraz doktora habilitowanego (2015 – w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia) uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie związany jest od 1996 roku.

Do zainteresowań naukowo-badawczych dr hab. Adama Waśko należą m.in. badania nad analizą proteomu bakterii kwasu mlekowego, charakterystyka  strukturalna  bakteryjnych  egzopolisacharydów  oraz  ocena  ich aktywności biologicznej i możliwości wykorzystania praktycznego, charakterystyka biochemiczna i genetyczna bakterii kwasu mlekowego, optymalizacja procesów biotechnologicznych metodami statystycznymi.