Bezpłatne szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Centrum Nauki zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych na bezpłatne szkolenia realizowane w roku 2019.Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Projekt został opracowany przez Centrum Nauki. Wartość Projektu wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy.W ramach projektu zostaną przeprowadzone min. szkolenia dla pracowników prowadzące do podniesienia kwalifikacji. W ramach tych szkoleń pracownicy podniosą kompetencje z następujących obszarów: 

 

  • dydaktyczne („Neuronauka w dydaktyce”, „Kreatywne metody w edukacji na poziomie wyższym”, „Flipped classroom”)
  • prezentacyjne  („Nowoczesna andragogika-jak uczyć cyfrową młodzież?”, „Wykorzystanie multimediów w efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych” ),
  • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji („Prawidłowy dobór metody statystycznej do analizy danych”).

 

 

Ilość miejsc szkoleniowych jest ograniczona. Informacje o szkoleniach poniżej:

files/nauka/2018/centrum_nauki_szkolenia_x.pdf

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Szkoleń dla Kadry:

files/nauka/2018/regulamin_kadra_x.pdf

files/nauka/2018/zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_kandydat_x.pdf

files/nauka/2018/zalaczniki_nr_2_oswiadczenie_o_spel._warunkow_x.pdf

files/nauka/2018/zalacznik_nr_3_zakres_danych_do_sl_i_pozostale__uczestnika.pdf

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Izabela Czaja-Banasiak

tel. 081 445 69 68,

e-mail:

 

Paweł Litwińczuk

tel. 081 445 65 99,

e-mail: