Kolejna edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy grant”

 

 

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.Diamentowy Grant jest jednym z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz również dostają szansę na przyśpieszenie swojej kariery naukowej.Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.Konkurs „Diamentowy Grant” adresowany jest do:


1.studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studentów, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;

2. absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Dodatkowo te osoby muszą spełniać łącznie następujące warunki

• nie posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,

• nie być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”,

• posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (wymagane zaświadczenie);

• prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać osiągnięcia naukowe (w przypadku uczelni artystycznych – artystyczne)

 

W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.Sposób i termin składania wniosków

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl (Obsługa Systemów Finansowania, dalej „OSF”). Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu , tj. do 31 stycznia 2019 r. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.

W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

• 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;

• 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.Więcej informacji na stronie MNiSW
: www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i Funduszy (budynek Rektoratu):

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463