Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki

Miło nam pionformować, że dnia 14 listopada 2018 r. prof. dr hab. Urszula Gawlik -Dziki otrzymała nominacje profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki w roku 1994 uzyskała tytuł magistra biologii, specjalność biologia molekularna, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii (obecnie Katedra Biochemii i Chemii Żywności) Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. W październiku 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, specjalność technologia żywności a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia, specjalność biochemia żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.

 

 

 

Dorobek prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki obejmuje 227 publikacji w tym 81 prac w pismach posiadających IF. W początkowym okresie swojej działalności zainteresowała się aspektami indukowanej odporności roślin. Następnie uczestniczyła w badaniach dotyczących właściwości koncentratów białkowych otrzymywanych z zielonych części roślin. Równolegle podjęła nową tematykę badawczą związaną z charakterystyką związków fenolowych występujących w żywności pochodzenia roślinnego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora badania prowadzone przez panią Profesor dotyczyły biochemii żywności i obejmowały:
–    charakterystykę związków fenolowych izolowanych z różnorodnych surowców roślinnych,
–    wpływ wybranych zabiegów technologicznych na poziom i aktywność składników bioaktywnych,
–    biodostępności i potencjalnej aktywności fizjologicznej związków fenolowych,
Jej najważniejsze osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego obejmują:
– badania występowania, rodzaju i roli interakcji związków fenolowych z matrycą żywności w kreowaniu potencjału nutraceutycznego produktów fortyfikowanych
–  aplikację analizy izobolograficznej do określania interakcji składników żywności.

 

 

 

 

Pani Profesor była kierownikiem dwóch projektów Opus finansowanych przez NCN, opiekunem dwóch projektów Preludium, jako wykonawcza uczestniczyła w realizacji 6 projektów finansowanych przez NCN, NCBiR, MRiRW. Była również promotorem dwóch prac doktorskich i promotorem pomocniczym w jednym zakończonym przewodzie doktorskim.
Prof. dr hab. U. Gawlik-Dziki aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych macierzystej Uczelni. Od 2016 roku jest członkiem stałej Komisji Senackiej ds. współpracy z zagranicą oraz rady Programowej kierunku Technologia Żywności. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną pani Profesor otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy uznania Rektora UP i UMCS w Lublinie, nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR i UP w Lublinie. Profesor jest także członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.