Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Mariusza Florka z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Miło nam poinformować, że w dniu 14 listopada 2018 r. prof. dr hab. Mariusz Florek, otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

 

 

 

Profesor Mariusz Florek stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie w 2000 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność technologia mięsa otrzymał na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie w 2010 roku. 
Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 264 publikacje. W czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports opublikował 44 prace oryginalne i przeglądowe. Profesor jest autorem lub współautorem 2 podręczników uczelniach i 2 ogólnopolskich podręczników akademickich.

Zainteresowania naukowe Profesora były początkowo skoncentrowane wokół takich głównych problemów badawczych, jak: 1) genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wartości rzeźnej i właściwości fizykochemicznych mięsa różnych gatunków zwierząt, 2) przydatność systemu EUROP do oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa trzody chlewnej i bydła różnych kategorii, 3) uwarunkowania wydajności i składu chemicznego mleka krów i kóz z uwzględnieniem polimorfizmu białek, i 4) uwarunkowania wartości odżywczej i przydatności technologicznej mięsa wołowego i cielęcego. Po uzyskaniu samodzielności naukowej Profesor badał: 1) wpływ czynników przyżyciowych (genetycznych i pozagenetycznych) i poubojowych na wartość rzeźną bydła i jakość kulinarnego mięsa wołowego; 2) jakość mięsa jagnięcego pozyskanego w cyklu całorocznym; 3) uwarunkowania jakości mięsa ryb z krajowej akwakultury oraz 4) uwarunkowania jakości mięsa zwierząt wolno żyjących.

 

 

Profesor uczestniczył jako wykonawca w realizacji 10 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW, MRiRW, NCBiR i Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również był kierownikiem zespołu badawczego w projekcie rozwojowym „Jagnię z Lubelszczyzny” oraz kierownikiem podzadania w Projekcie BIOSTRATEG/Konkurs II „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Brał udział w opracowaniu regionalnego Programu rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i produkcji wołowiny kulinarnej w województwie lubelskim „LUBELSKA WOŁOWINA”.

Prof. Mariusz Florek aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych macierzystej Uczelni. Był organizatorem i pierwszym kierownikiem Studiów Podyplomowych Analityka i Bezpieczeństwo Żywności. Jest członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Przewodniczącym Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na macierzystym Wydziale, Członkiem Rady Programowej ds. kierunku Zootechnika i ds. kierunku Dietetyka oraz Liderem Rady Programowej ds. kierunku Bezpieczeństwo Żywności i Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności. Profesor od 2017 pełnił obowiązki Redaktora czasopisma Annales UMCS sec. EE Zootechnica, a aktualnie jest Redaktorem naczelnym czasopisma Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy wydawanym przez Wydawnictwo UP w Lublinie. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną Profesor otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, dyplomy uznania Rektora AR i UP w Lublinie, nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR i UP w Lublinie. Profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członkiem Korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 

W imieniu społeczności akademickiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.