Ogłoszenie o naborze pracownik do Sekcji Zam. Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

poszukuje osoby do zatrudnienia do Sekcji ds. Zamówień Publicznych

na zastępstwo

na stanowisku administracyjnym, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 
1. wykształcenie wyższe,
 

2. co najmniej 5 letni staż pracy,w tym minimum 3 letnie doświadczenie w pracy przy samodzielnym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach uproszczonych i unijnych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tymumiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

 

3. znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Sekcji,

 

4. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej).

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne,

2. umiejętność przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w formie elektronicznej,

3. umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

4. znajomość praktycznego korzystania z norm prawnych, w tym orzecznictwa KIO, oraz sądów powszechnych, dotyczących zamówień publicznych,

5. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy,

6. samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz szybkiego podejmowania decyzji, a także radzenia sobie ze stresem.

 

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV zawierające informacje odnośnie wymagań określonych powyżej

• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Zgadzam sięna przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261).z dopiskiem „oferta – Sekcja Zamówień Publicznych” do dnia20 listopada 2018 r. do godz. 14.00.