Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku zastępca kanclerza – zakończone

 

*** zakończone  ***

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika na stanowisku zastępca kanclerza

 

Główne zadania i obowiązki na stanowisku:

 

1)  nadzór nad infrastrukturą techniczną uczelni oraz udział w tworzeniu i realizacji projektów jej rozwoju, w tym:

 

–   nadzorowanie przygotowania i realizacji strategii rozwoju rozwiązań informatycznych w Uczelni,

–   nadzorowanie działania infrastruktury multimedialnej,

–   nadzorowanie realizacji remontów i inwestycji budowlanych,

 

2)  optymalizacja  wykorzystania  posiadanych  zasobów oraz wdrażanie nowych rozwiązań w  zakresie nadzorowanej infrastruktury,

 

3)  uczestnictwo w procesie udzielania zamówień publicznych dotyczących infrastruktury technicznej i nadzór nad realizacją umów zawieranych z dostawcami;

 

4)  analiza i raportowanie zagadnień dotyczących funkcjonowania infrastruktury technicznej władzom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

 

5)  koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych:

 

–   Uczelnianego Centrum Informatyki

–   Działu Technicznego

–   Sekcji Nadzoru Inwestycyjnego

–   Działu Technologii Multimedialnych

 

Niezbędne wymagania:

–   wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, z tytułem co najmniej magistra,

–   co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie budowania lub utrzymania infrastruktury technicznej,

–   co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami, 

–   znajomość architektury i działania systemów oraz sieci informatycznych,

–   doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP i elektronicznego obiegu dokumentów,

–   zaangażowanie, odpowiedzialność i  ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów,

–   umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 

Dodatkowe atuty:

–   komunikatywność i umiejętność współpracy w warunkach działania uczelni wyższej,

–   znajomość rynku i technologii związanych z systemami informatycznymi w obszarze obsługi uczelni wyższych,

–   udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych obsługujących organizację wielodziałową,

–   wysokie umiejętności analityczne – łatwość analizy i oceny potrzeb użytkowników, poszukiwanie efektywnych rozwiązań.

 

Wymagane dokumenty:
 

–  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);

–  kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

 

–   kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje;

–   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;

–   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „oferta – stanowisko zastępcy kanclerza” do dnia 16 listopada 2018 r.