Nominacja profesorska dla dr hab. Tomasza Mieczana prof. UP w Lublinie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 3 października nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród 53 nominowanych osób znalazł się dr hab. Tomasz Mieczan prof. UP w Lublinie, który  otrzymał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

                                                            Fot. Zespół Multimedialny Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy!

Relacja z uroczystości znajduje się na stronie http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje

* * *

Profesor Tomasz Mieczan stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2003 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność hydrobiologia otrzymał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2011 roku.

Od początku kariery naukowej, główne zainteresowania badawcze Profesora obejmują zagadnienia dotyczące biologii, ekologii i ekofizjologii mikroorganizmów wodnych. Do najważniejszych swoich osiągnięć naukowych zalicza: (1) poznanie funkcjonowania pętli mikrobiologicznej w ekosystemach torfowiskowych z uwzględnieniem mechanizmów kontroli “bottom-up” i “top-down”; (2) wykazanie, że eutrofizacja siedlisk hydrogenicznych powoduje destabilizację sieci troficznych, przy czym bardziej dynamiczna odpowiedź w zespołach mikroorganizmów zachodzi na torfowiskach mszarnych; (3) poznanie mechanizmów ekskrecji mineralnych form azotu i fosforu przez pierwotniaki; (4) wykazanie po raz pierwszy w literaturze międzynarodowej sezonowej zmienności poziomu stabilnych izotopów w poszczególnych komponentach mikrobiologicznej sieci troficznej oraz opisanie sezonowej dynamiki zmian preferencji pokarmowych Hyalosphenia papilio; (5) prowadzenie pionierskich badań nad biogeografią mikroorganizmów środowisk polarnych, w tym środowisk lodowcowych.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 144 pozycje, w tym 97 prac oryginalnych, 10 monografii lub rozdziałów w monografiach, 5 publikacji popularnonaukowych, 15 ekspertyz oraz 39 komunikatów naukowych. W czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) ukazało się 56 prac oryginalnych, zaś indeks Hirscha wynosi 11.

Profesor odbył staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m. in. w: Stacji Hydrobiologicznej Centrum Badań Ekologicznych PAN, Zakładzie Hydrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stacji Antarktycznej „Arctowski” (Szetlandy Południowe, Antarktyka), Machu Picchu Research Station – Peru, Antarctica oraz Carlini Base (Ex-Jubany) – Argentine Antarctic Institute. Profesor był kierownikiem 5 projektów badawczych, w tym trzech finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch finansowanych w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-Edukacja ekologiczna i projektu finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska. W kolejnych trzech projektach był wykonawcą.

Prof. Tomasz Mieczan aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni jak i poza nią. Jest kierownikiem Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Badań, członkiem Komisji Oceniającej Uczelni, członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nauki przyrodnicze, ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz przewodniczący lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.