Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

 

2 października 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

 

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Na auli Centrum Kongresowego zasiedli pracownicy UP w Lublinie, przedstawiciele uczelni z Lublina i regionu, władz rządowych, samorządowych, instytucji publicznych, współpracujących firm oraz – najważniejsi goście – studenci. Po przywitaniu zgromadzonych Rektor, prof. dr hab., Zygmunt Litwińczuk otworzył uroczyście wydarzenie i  skierował kilka słów specjalnie do studentów I roku.

 

Następnie zwyczajowe  sprawozdania z działalności naszej Uczelni przedstawił  Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Wśród poruszanych na niej tematów znalazły się m.in. informacje nt. studiów: w 2017/2018  na sześciu wydziałach i 41 kierunkach studiów studiowało 8 000 studentów, w tym 6300 na  studiach stacjonarne, a 1500 na niestacjonarnych oraz 195 na studiach podyplomowych. Wypromowanych zostało 2008 absolwentów studiów stacjonarnych i 243 absolwentów studiów niestacjonarnych.  Odnosząc się do tegorocznej rekrutacji należy podkreślić fakt, że spośród 7500 kandydatów na studia przyjęto 2462 osoby, tj. o 133 osoby więcej niż w ubiegłym roku. Od 1 października 2018 roku będzie z nami studiować 6 305 studentów studiów stacjonarnych i 1 625 studentów studiów niestacjonarnych, oraz 30 doktorantów.

 

Myśląc o działalności naukowo-badawczej warto przywołać średni sumaryczny wskaźnik IF przypadający na  jednego  pracownika naukowo-dydaktycznego:
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – 2,76
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – 1,80
Wydział Inżynierii Produkcji – 1,42
Wydział Medycyny Weterynaryjnej – 1,27
Wydział Agrobioinżynierii – 0,83
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 0,65

W roku 2017 pracownicy Uczelni opublikowali: 630 prac w czasopismach z listy A i 544 z listy B MNiSW, co daje w przeliczeniu na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego odpowiednio 0,96 i 0,83 publikacji.

Do Centrum Transferu Technologii wpłynęło: 30 wniosków o zgłoszenie dobra niematerialnego, a Urząd Patentowy RP wydał 25 decyzji  o przyznaniu ochrony: na 23 wynalazków i jeden znak towarowy: „Jagnięcina z Lubelszczyzny”.

Cieszy fakt wzrastającej popularności wyjazdów międzynarodowych w ramach programu Erasmus +, na który w ostatnim roku wyjechało za granicę ponad 200 studentów  i pracowników, a przyjęliśmy w UP w Lublinie 35 osób (23 studentów i 12 pracowników).

Jesteśmy dumni z faktu, że gospodarstwa doświadczalne zwiększyły znacząco plony zbiorów  i zamknęły rok 2017 dodatnim wynikiem finansowym. Podsumowując inwestycje i remonty, na kontynuację działań wydano 4 222 000 zł, a na nowe prace 810 000 zł.

Część związaną z otwarciem zakończyło przemówienie Inauguracyjne  Rektora, profesora Zygmunta Litwińczuka, w którym nakreślił kolejne wyzwania stojące przed Uniwersytetem. „Chciałbym, żeby na naszym Uniwersytecie nikt nie czuł się zwolniony z zachowania najwyższych standardów i troski o akademicką doskonałość. Arystoteles twierdził, że doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem, bo jesteśmy  tym, co w swoim życiu powtarzamy. Żeby doskonałość stała się naszym nawykiem, muszą dążyć do niej wszystkie wydziały i każdy pracownik, a nowe gmachy mają służyć całej uczelni, a nie oddzielnym jednostkom.”

 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie – po raz drugi w historii uniwersytetu – wyróżnienia dla Wybitego Absolwenta. W tym roku statuetka trafiła w ręce Absolwentki Wydziału Rolniczego ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie  z roku 1971 – Genowefy Tokarskiej.

Sylwetkę Wybitnej Absolwentki przedstawił Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor Zdzisław Targoński.

Genowefa Tokarska jako pierwsza kobieta pełniła funkcję Wojewody Lubelskiego, wcześniej była Wójtem Gminy Biszcza (przez pięć kadencji), bankowcem, nauczycielem, rolnikiem. W okresie jej  pracy na stanowisku wójta, gmina Biszcza zajmowała wysokie pozycje w rankingach dla najlepszych gmin "Rzeczpospolitej". Od 2011 jest Posłem na Sejm RP.

W swoim przemówieniu zwróciła się szczególnie do obecnych na sali studentów I roku: „Gratuluję wyboru Uczelni. To dobry wybór. (…) Chcę Wam również powiedzieć, że nie ma na Uczelni przedmiotów nie potrzebnych. Wszystko jest ważne. Ja sama buntowałam się przed niektórymi pytając, do czego przyda mi się rysunek techniczny czy budowa oczyszczalni ścieków. Życie potoczyło się u mnie tak, że właśnie ta wiedza w późniejszych latach (w trakcie pracy jako wójt) była bardzo pomocna. (..)

 


Wspomnę jeszcze jeden moment z moich studiów: mój egzamin dyplomowy w 1971 roku.  Obejmował on właściwie wszystkie dotychczasowe przedmioty, pogrupowane w trzy zestawy. To była mechanizacja rolnictwa, ekonomika rolnictwa i uprawa roślin. Pytania były losowane z poszczególnych działów i rzeczywiście byłam zadowolona z pytań z mechanizacji i ekonomiki, ale z uprawy – w momencie gdy moje koleżanki i koledzy losowali proste zadania: pszenicę, żyto, rzepak, len czy nawet konopie, które były wtedy powszechnie uprawiane na włókno – to ja wylosowałam … uprawę topinamburu. Możecie sobie Państwo wyobrazić… Do dziś nie jestem zachwycona tym tematem i topinamburu dotychczas nie uprawiałam.  (…)


Życzę  Uczelni – mojej Uczelni – dalszego dobrego rozwoju, bo obserwuję jej rozwój z nieustającą  dumą. A studentom: dobrego studiowania, byście mogli stanąć tutaj po latach z wdzięcznością i powiedzieć: to była dobra uczelnia.”

Kolenym punktem uroczytosci było wręczenie Medalu Komisji Edukacji Nardoowej, nadawanego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Osoby odznaczone przedstawił Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Eugeniusz Grela, a medale wręczył Wojewoda Lubelski, prof. Przemysław Czarnek.

 

Odznaczeni medalem KEN: prof. dr hab. Marcin Arciszewski, dr hab. Monika Budzyńska, dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw., prof. dr hab. Waldemar Gustaw, dr Piotr Kiczorowski, dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, dr hab. Magdalena Polak-Berecka, dr hab. Roman Prażak, dr Andrzej Puchalski, dr hab. Grażyna Żukowska.

Kolejnym wyróżnieniem były Nagrody Rektora za wyróżniający się wkład pracy i zaangażowanie na rzecz Alma Mater. W tym roku otrzyma je  aż 513 osób na łączną kwotę 1 346. 600 zł, co stanowi  1/3 wszystkich pracowników Uniwersytetu.

W grupie tej znalazło się: 182 nauczycieli akademickich, których wartość nagród wynosi 1.058 420 zł oraz 331 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nagrodzonych na kwotę  288 180 zł. Nagrody dla podległych pracowników odebrali prorektorzy, dziekani i kanclerz.

Po wysłuchaniu hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Akademickiego UP w Lublinie, nadszedł czas na najważniejszą część inauguracji roku akademickiego – immatrykulację studentów. Studentów I roku, którzy w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie, przedstawiła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. Halina Buczkowska.

 


 

„Jako student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:
– wytrwale i sumiennie zdobywać wiedzę,
–  strzec godności studenta i dbać o dobre imię mojego Uniwersytetu,
– przestrzegać przepisów obowiązujących studenta i wszelkich zarządzeń władz Uniwersytetu,
– przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
– służyć swą wiedzą regionowi i Polsce”.

 

W krótkim przemówieniu do studentów zwrócił się Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Damian Kapusta.

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce Jego Magnificencji Rektora profesora Zygmunta Litwińczuka napłynęło wiele listów i gratulacji, a ich wybór przedstawił zebranym profesor Eugeniusz Grela.

 

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „Ptaki w kulturze i naturze” wygłosił  dr hab. Grzegorz Grzywaczewski z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa. W przystępny i ciekawy sposób przybliżył świat ptaków. Jedną z poruszanych w wykładzie kwestii była  ochrona nad Wodniczką. Jest to jeden z trzech globalnie zagrożonych gatunków ptaków, które regularnie pojawiają się w Polsce i jedyny, którego polska populacja stanowi znaczącą część populacji światowej. Na terenie naszego województwa występuje znaczna populacja lęgowa tego ptaka.  Głównym zagrożeniem z jakim spotyka się wodniczka jest utrata siedlisk np. osuszanie torfowisk. Chełmskie  Torfowiska  Węglanowe,  o  powierzchni około 2000 ha, należą do najważniejszych w Polsce ostoi wodniczki.

 

 

Na zakończenie uroczystości Rektor życzył wszystkim zebranym oraz pracownikom Uczelni realizacji zamierzeń i osiągania założonych celów, wiele satysfakcji z pracy naukowo – dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT !

 

fot. M. Niedziółka

 

Informacje o Inauguracji Roku Akademickiego UP w Lublinie w mediach: