Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Kędzierskiej-Matysek

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

 

29 czerwca 2018 r.

Wpłynął wniosek dr Moniki Kędzierskiej-Matysek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

29 czerwca 2018 r.

Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Moniki Kędzierskiej-Matysek w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

19 września 2018 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności
i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Materskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Kędzierskiej-Matysek stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

23 listopada 2018 r.

Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 5 listopada 2018 r., na podstawie art.18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki  Kędzierskiej-Matysek, w składzie:
1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. sekretarz Komisji – dr hab. Magdalena Polak-Berecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent Komisji – prof. dr hab. Piotr Przybyłowski- Uniwersytet Morski w Gdyni

4. recenzent Komisji – dr hab. Stanisław Popek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5. recenzent Komisji – dr hab. Małgorzata Materska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek Komisji – dr hab. Ewa Majewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7. członek Komisji – dr hab. Radosław Kowalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

23 listopada 2018 r.

Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Kędzierskiej-Matysek oraz przekazanie dokumentacji sprawy

19 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr. hab. Stanisława Popka

30 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Piotra Przybyłowskiego

30 grudnia 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Małgorzatę Materską prof. UP

21 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w pełnym składzie
i podjęcie uchwały o jednomyślnie pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie dr Monice Kędzierskiej-Matysek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

21 stycznia 2019 r.

Przekazanie Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentacji postępowania habilitacyjnego: recenzji osiągnięć naukowych, protokołu z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, uchwały Komisji, uzasadnienia do uchwały i harmonogramu prac Komisji

23 stycznia 2019 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  uchwały o nadaniu dr Monice Kędzierskiej-Matysek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

DOKUMENTY: