Sprawozdanie z LXXXIII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

  W dniach 19 – 21.09.2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Lublinie odbył się LXXXIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ) pod wiodącym tytułem „Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego”. W tym roku Zjazd otrzymał status konferencji międzynarodowej.

Zadanie było współfinansowane w ramach umowy Nr 994/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

  Organizacji wydarzenia, które zgromadziło ponad 200 uczestników i zaproszonych gości, przewodniczył Lubelski Oddział PTZ wraz z Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie. W pierwszym dniu można było wysłuchać cztery referatyplenarne. Kolejnym punktem programu były tzw. Obrady ‘Okrągłego stołu’ oraz Sesja młodych naukowców. W cyklu referatów plenarnych wzięło udział czterech prelegentów: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach („Ochrona zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rozwoju”), prof. dr hab. Tadeusz Kaleta z SGGW w Warszawie („Problemy cywilizacyjne zwierząt”), prof. dr hab. Joanna Barłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie („Trendy w produkcji żywności”) oraz dr Jacek Janiszewski z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu („Ekologia wyzwaniem polskiej wsi nowego tysiąclecia”). Obrady „Okrągłego stołu” – prowadzone jako panel dyskusyjny – w tym roku były ukierunkowane nazagadnienia hodowli zwierząt gospodarskich na terenach objętych ochroną przyrody. Dyskusję poprowadzoną pod przewodnictwem prof. dra hab. drh.c. multiZygmuntaLitwińczukai prof. dra hab. Tomasza M. Gruszeckiego poprzedziły wystąpienia krajowych naukowców (prof. dr hab. Zbigniew Jaworski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Leszek Tymczynaiprof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – obydwajz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).
   Sesja młodych naukowców, która już tradycyjnie prowadzona była na prawach konkursu, odbywała się w języku polskim i angielskim. Miło nam poinformować, że pracownicy i studenci z UP w Lublinie znaleźli się w gronie osób nagrodzonych zajmując pierwsze miejsce (sesja w j. polskim) i trzecie miejsce (sesja w j. angielskim).

   W drugim dniu Zjazdu toczyły się obrady w ośmiu Sekcjach Specjalistycznych: Chowu i Hodowli: Bydła, Trzody Chlewnej, Owiec i Kóz, Koni, Zwierząt Futerkowych, Drobiu, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich oraz Sekcji Praktyki Hodowlanej. Łącznie w poszczególnych Sekcjach zgłoszonych zostało 209 doniesień, z czego 84 zostały zreferowane, zaś reszta przedstawiona w formie posterowej.
   Uwieńczeniem Zjazdu były wyjazdy specjalistyczne do Parków Narodowych na terenie Lubelszczyzny.

 

Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego