Ruszył nabór do programu Fulbright Specialist Program w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasiła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

Amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Kto może ubiegać się o wizytę Specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:

6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych.

Czas trwania stypendium:

14-42 dni kalendarzowych.

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem Specjalisty:

  • zakwaterowania;
  • wyżywienia;
  • podróży krajowych.

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych:

Do 14 listopada 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Złożenie przez instytucję goszczącą załączonego wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 14 listopada 2018 r.
  2. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej – wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.) wniosku zgłoszeniowego do 14 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.