Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki


18 września 2018 r. miały miejsce centralne uroczystości obchodów jubileuszowego, 65-tego roku działalności Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się w Collegium Zootechnicum, gdzie JM Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk w towarzystwie prof. Anny Stachurskiej, wychowanki prof. Sasimowskiego oraz prof. Emila Sasimowskiego z Politechniki Lubelskiej, syna profesora, odsłonił tablicę upamiętniającą osobę profesora Ewalda Sasimowskiego, pierwszego rektora z Wydziału Zootechnicznego (kadencja 1969–1972).

 

 

 

[ zobacz galerię zdjęć ]

 

 

Dalsza cześć wydarzenia przebiegała w Centrum Kongresowym podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Uroczystość otwarła i powitała licznie zgormadzonych gości dziekan Wydziału, prof. dr hab. Joanna Barłowska. Następnie głos zabrał Absolwent, Wykładowca i wieloletni Dziekan tego Wydziału –  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. 

 

 

Jedną z najważniejszych części jubileuszu było nadanie godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Janowi Udale z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie. Profesor wniósł istotny wkład w rozwój nauk zootechnicznych w zakresie andrologii i endokrynologii rozrodu zwierząt, od wielu lat współpracuje z Wydziałem BNoZiB w zakresie badań i kształcenia kadry naukowej.

Sylwetkę Profesora oraz dorobek naukowy przedstawił prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki.

Honorowy Profesor UP w Lublinie  wygłosił wykład pt. Czy są granice genetycznego doskonalenia zwierząt?

 

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie statuetki Wybitnego Absolwenta. Otrzymali ją Państwo Lidia i Henryk Malcowie. Lidia i Henryk Malcowie są absolwentami kierunku zootechnika, rocznik 1977. Od początku swojej działalności zootechnicznej starali się łączyć naukę z biznesem. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskali na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w 1984r. Od 1995 r. wraz córką i zięciem prowadzą własne specjalistyczne gospodarstwo drobiarskie w Dębówce k. Góry Kalwarii. Państwo Malcowie są niezwykle otwarci i od wielu lat współpracują z pracownikami naukowymi naszego Wydziału i w miarę możliwości czasowych zawsze uczestniczą w ważnych wydarzeniach związanych z Wydziałem.

 

 

Relacja filmowa: 

 

 

Film – produkcja:  Claudia Metto,  Maciej Niedziółka, 

Muzyka: I FEDYK – MUSICALWAVE, S AZBEL – YETIPRODUCTION 

 

Uroczystość była okazją do wyróżnienia okolicznościowymi grawertonami osób zasłużonych dla Wydziału:
  

 •  Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 •  Dr hab. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski
 •  Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

 

 • Prof. dr hab. dr h.c. mult. Zygmunt Litwińczuk, Rektor UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, Prorektor d.s. Organizacji i Rozwoju Uczelni UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor d.s. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Halina Buczkowska, Prorektor d.s. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie

 

 • Prof. dr hab. Józef Nurzyński,   Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach  1990-1996
 •  Prof. dr hab. dr h.c. mult. Zdzisław Targoński   Rektor Akademii Rolniczej/ UP w Lublinie w latach 2002-2008
 •  Prof. dr hab. dr h.c. Marian Wesołowski   Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1996-2002,  Rektor UP w Lublinie w latach 2008- 2016
   
 • Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 •  Prof. dr hab. Urszula Czarnik ,Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 •  Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, Dziekan Wydziału Przyrodniczego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 •  Prof. dr hab. Czesław Klocek, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 •  Prof. dr hab. Marek Adamski, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 •  Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 •  Dr hab. Adam Roman, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 •  Dr hab. Arkadiusz Pietruszka, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 • Prof. dr hab. Jacek Skomiał, Dyrektor Instytutu Fizjologii i   Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej
 •  Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, Dyrektor Instytutu   Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 •  Prof. dr hab. Maciej Pompa-Roborzyński, Dyrektor Instytutu  Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 •  Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw., Dyrektor  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy  Instytut Badawczy w Puławach

 

 •  Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie
 •  Prof. dr hab. Andrzej Wernicki, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
 •  Prof. dr hab. Zenia Michałojć, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie
 •  Prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji  UP w Lublinie
 •  Prof. dr hab. Izabella Jackowska,  Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

 

 • Prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński –   Dziekan Wydziału w latach 1987-1990
 • Prof. dr hab. dr h.c. mult. Zygmunt Litwińczuk – Dziekan Wydziału w latach 1990-1996
 • Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska –  Dziekan Wydziału w latach 1996-2002
 • Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki –  Dziekan Wydziału w latach 2002-2008
 • Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela –  Dziekan Wydziału w latach 2008-2016

 

 • Mgr Grażyna Szymczyk, Kanclerz UP w Lublinie
 • Mgr Ewa Walkowska, Kwestor-Zastępca Kanclerza UP w Lublinie
 • Mgr inż. Barbara Radko, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UP w Lublinie
 • Mgr Izabela Czaja-Banasiak, Kierownik Centrum Nauki UP w Lublinie
 • Mgr Iwona Pachcińska, Kierownik Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, UP w Lublinie
 • Mgr Urszula Polak, Kierownik Dziekanatu WBNoZiB

 

 • Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, Dyrektor Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności  UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Grzegorz Zięba, Dyrektor Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie
 • Dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Anna Litwińczuk, Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Leszek Drozd, Kierownik Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt UP w Lublinie

 

 • Dr hab. Iwona Janczarek, prof. nadzw., Kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni UP w Lublinie
 • Dr hab. Katarzyna Ognik, prof. nadzw., Kierownik Katedry Biochemii i Toksykologii UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Leszek Tymczyna, Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska  UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Kierownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów UP w Lublinie
 • Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Kierownik Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa  UP w Lublinie

 

 • Prof. dr hab. dr h.c. Czesława Lipecka
 • Prof. dr hab. Jan Matras
 • Prof. dr hab. Wacław Krasucki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki
 • Prof. dr hab. Bogusław Makarski
 • Prof. dr hab. Jerzy Truchliński
 • Prof. dr hab. Leon Saba
 • Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Stasiak
 • Dr hab. Ryszard Kolstrung
   

 

Jubileusz był również okazją do wspomnień i refleksji nad minionym czasem, stąd dalsza  uroczystość przebiegała podczas spotkań w instytutach, zakładach i katedrach Wydziału. Część mniej oficjalna, czyli spotkanie towarzyskie po latach, Pracowników i Absolwentów odbyło się w Dworku Ziemiańskim w Felinie.

 

 

[ zobacz zdjęcia z pikniku ]

 

*  *   *

Patronat nad Jubileuszem 65-lecia Wydziału BNoZiB objęli:
•    Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin
•    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski
•    Wojewoda Lubelski, dr hab. Przemysław Czarnek
•    Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski
•    Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk
•    Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  prof. Zygmunt Litwińczuk
 

Fot. Maciej Niedziółka

 

materiał filmowy TVP Lublin: lublin.tvp.pl/39064187/18-wrzesnia-2018-g-1830 (czas od 00:16:10)