III Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej w Bezku

 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

20 -950 LUBLIN, UL. AKADEMICKA 13
TEL. 081/445 66 22 FAX I 081/ 533 35 49,
 
OGŁASZA

III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA OKRES 5 LAT NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO W BEZKU
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 712,7757 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi, stanowiąca własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, położona na terenie gminy Siedliszcze, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1 C/00038530/1.

 

Minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawnego netto za przedmiot dzierżawy stanowi równowartość 14.240 decyton (kwintali) pszenicy. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do realizacji w okresie od 2019r. do 2022 r. na własny koszt i ryzyko remontów budynków i budowli stanowiących przedmiot umowy, o wartości kosztorysowej netto nie niższej od 70.000,00 zł rocznie.

 

Organizator przetargu informuje, że zapobiegając procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych,  na wydzierżawianej nieruchomości nie dopuszcza polowej produkcji roślinnej w monokulturze

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi regulaminem przetargu, oświadczeniami i dokumentami oraz dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem:

„III PRZETARG – GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE W BEZKU”

 

Wydzierżawiający preferować będzie oferty kandydatów na dzierżawców którzy:

 

– mogą wykazać się długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie i przestrzeganiem   zasad wzajemnej zgodności oraz zasad dobrej praktyki rolniczej ,

 

– efektywnie łączą produkcję roślinną z innymi gałęziami działalności w rolnictwie, zwłaszcza w zakresie chowu i hodowli zwierzęcej.

 

Oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy) na konto bankowe UP w Lublinie nr: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 . W przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.

 

Oferty można składać do dnia 27.09.2018 r. do godz. 14.00 osobiście w pokoju 261 (Sekretariat Uczelni, budynek Rektoratu) lub pocztą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, z dopiskiem:

" III PRZETARG –GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE W BEZKU”

 

Oferta winna zawierać stawkę rocznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w decytonach pszenicy cyfrą i słownie. Przed złożeniem oferty, oferent winien zapoznać się z treścią regulaminu przetargu, projektem umowy dzierżawy i stanem zagospodarowania nieruchomości. Stosowne dokumenty, do wglądu i wykorzystania można uzyskać w Sekretariacie Uczelni (pokój 261)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09. 2018 roku o godzinie 13.00 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Sala Kolegialna), adres Lublin ul Akademicka 13.

 

O wynikach przetargu Wydzierżawiający powiadomi oferentów na piśmie.

 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą stawkę czynszu, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, a minimalne postąpienie wynosić będzie 1 dt pszenicy.

 

Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet kaucji pieniężnej o której mowa w §16 projektu umowy dzierżawy, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, na wskazane konto, nie później niż w ciągu 7dni od zakończenia przetargu lub po odstąpieniu od jego przeprowadzenia, Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu składania ofert, lub po rozpoczęciu przetargu, a także jeżeli wybrany oferent który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 

Informuje się że: Organizator przetargu przed rozpoczęciem przetargu, może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn oraz nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert. Zastrzega sobie także prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem.

 

Z oferentem wybranym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, po uzyskaniu przez Organizatora przetargu, zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania do korzystania innemu podmiotowi aktywów trwałych, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.) oraz ustawą prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.).

 

Dodatkowe informacje dotyczące dzierżawy można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 887 539 590 lub 664 739 847.