O seroprewalencji wirusa kleszczowego u nornic rudych w Polsce – dr Maciej Grzybek, prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, dr Dariusz Szczepaniak – czasopismo “Emerging Microbes & Infections”

Dr Maciej Grzybek i prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog (Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa) oraz dr hab. Aneta Strachecka (Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej) i dr Klaudiusz Szczepaniak (Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych) są autorami pracy "Seroprevalence of TBEV in bank voles from Poland – a long-term approach" (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6092418/), którą opublikowano w „Emerging Microbes & Infections”, renomowanym czasopiśmie należącym do Nature Publishing Group. Praca powstała w ramach międzynarodowego projektu biomonitoringu nornicy rudej – PolVole, i jest najdłużej prowadzonym monitoringiem dziko żyjących gryzoni w centralnej i wschodniej Europie. Uczestniczą w nim: University of Nottingham, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Warto dodać, iż koncepcja publikacji została uszczegółowiona podczas międzynarodowej konferencji „1st International Workshop on Bank Vole Research” zorganizowanej w maju 2017 roku przez dr Macieja Grzybka i dr hab. Anetę Strachecką. W pracy przedstawiono dane z monitorowania seroprewalencji wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) (ang. Tick-borne Encephalitis Virus; TBEV) u nornic rudych (Myodes glareolus) w Polsce.

Gryzonie zostały pozyskane w latach 2002-2010 z trzech oddzielonych od siebie, lecz podobnych ekologicznie siedlisk na Mazurach. Wykazano, że starsze gryzonie częściej mają dodatnie wyniki na obecność przeciwciał przeciwko TBEV niż młodsze. Wysoka seroprewalencja TBEV wskazuje na ważną rolę nornicy rudej jako rezerwuaru wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Wyniki niniejszych badań mogą pomóc w zapobieganiu przypadkom ludzi z TBE, a tym samym znacząco przyczynić się do ochrony zdrowia mieszkańców i odwiedzających Mazury, które są atrakcyjnym turystycznie regionem w Polsce.