Polsko- Szwajcarska wymiana bilateralna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, iż trwa nabór wniosków na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a Szwajcarią. W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany bilateralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich (urodzonych po 31 grudnia 1983), stypendia skierowane do doktorantów oraz stypendia postdoc dla badaczy reprezentujących różne dziedziny (limit wieku nie obowiązuje – maksymalnie 3 lata od obrony doktoratu).

Ogólne założenia programu:

– okres: 12 miesięcy

– ilość: do 4 stypendiów

– wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego

– wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na szwajcarskiej stronie internetowej.

Zasady rekrutacji:

Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie p. Agnieszka Arzt

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską . Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2019 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

– dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;

– w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;

– dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;

– konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;

– nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);

– nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;

– listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów.