Postępowanie habilitacyjne dr inż. Mariusza Kulika


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 9 kwietnia 2018 roku dr. Mariusza Kulika o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


9 kwietnia 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Mariusza Kulika w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Marzeny Brodowskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Mariuszowi Kulikowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


4 czerwca 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Dr hab. Piotr Kraska – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4.    Dr hab. Maria Janicka – recenzent –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5.    Dr hab. Marzena Brodowska – recenzent Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Prof. dr hab. Czesława Trąba – członek Komisji – Uniwersytet Rzeszowski
7.    Prof. dr hab. Marek Ćwintal – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


19 czerwca 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Marię Janicką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dr hab. Marzenę Brodowską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Mariuszowi Kulikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.  
 


25 lipca 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Mariusza Kulika opracowana przez dr hab.  Marię Janicką


1 sierpnia 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Mariusza Kulika opracowana przez dr hab. Marzenę Brodowską

 


3 sierpnia 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Mariusza Kulika opracowana przez prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza

 


 10 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Mariuszowi Kulikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

 


19 września 2018 r.  – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Mariuszowi Kulikowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 

 


19 września 2018 r. – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Mariuszowi Kulikowi w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.