Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 

VDz. 11/26/17-18                                                                     

    Lublin, 01.09.2018 r.

 
 

DZIEKAN   WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 
 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, w zakresie biotechnologii, biologii

2. Średnia z pięcioletniego okresu studiów nie mniejsza niż 4,0

3. Udokumentowany dorobek naukowy (artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR) z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej, genetyki drobnoustrojów

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu: hodowli komórek eukariotycznych, technik immunodetekcji białek

5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej

6. Znajomość języka angielskiego

7. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim)

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z późn. zm.

4. Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 462-33-88) w terminie do dnia 14.09.2018 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać  w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 ul. Skromna 8 (tel. 462-34-00)