Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 VDz. 11/27/17-18

Lublin, 01.09.2018 r.

 
 

DZIEKAN   WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1.Ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia 

2.Średnia z pięcioletniego okresu studiów nie mniejsza niż 4,0

3.Udokumentowany dorobek naukowy (artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR) z zakresu mikrobiologii, biotechnologii, analizy żywności

4.Doświadczenie w pracy w obszarze inżynierii bioprocesowej (prowadzenie procesów jednostkowych, obsługa bioreaktorów, aparatów do GC, HPLC, FPLC, itp.)

5.Znajomość języka angielskiego

6.Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim)

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z późn. zm.

4. Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
 

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 462-33-88) w terminie do dnia 14.09.2018 r. Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka  ul. Skromna 8 (tel. 462-34-00)