Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2011/2012

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kształci studentów zgodnie z deklaracją bolońską w systemie dwustopniowym z wyjątkiem kierunku weterynaria, który jest realizowany jako studia jednolite magisterskie.

Studia pierwszego stopnia: licencjackie trwają 6 semestrów, inżynierskie stacjonarne 7 semestrów, inżynierskie niestacjonarne 8 semestrów. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować studia na dotychczasowym kierunku lub kierunku pokrewnym.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne: trwają 3 semestry (z wyjątkiem kierunku biologia, który trwa 4 semestry),  niestacjonarne trwają 4 semestry.

Obecnie kształcimy studentów na 7 wydziałach, 19 kierunkach i 46 specjalnościach, na których studiuje ponad 10 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. Od roku akademickiego 2011/2012 oferta dydaktyczna zostanie poszerzona o 3 nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, dietetyka, leśnictwo.

***

BIEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem inżyniera. Szczegółowe informacje na stronie: www.biologia.up.lublin.pl

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

***

DIETETYKA – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Studia stacjonarne trwają 6 semestrów, a niestacjonarne trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem licencjata.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowozależnym, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu (HACCP). Potrafi organizować i prowadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie indywidualnym i zbiorowym (w tym szpitalnym) oraz poradnictwo żywieniowe i dietetyczne oraz edukację żywieniową.  Absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługi: szpitali, sanatoriów, domów opieki i w placówkach sportowych. Szczegółowe informacje na stronie www.foodscience.up.lublin.pl

***

LEŚNICTWO – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Agrobioinżynierii na 3 specjalnościach: gospodarka leśna; ochrona zasobów leśnych i środowiska; gospodarka łowiecka. Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, a studia niestacjonarne 8 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu z tytułem inżyniera.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Jest przygotowany do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu. Absolwenci mogą podjąć pracę: w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, placówkach związanych z ochrona przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych, placówkach ochrony przyrody. Szczegółowe informacje na stronie www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl

 

***

Rekrutacja kandydatów na studia.

Rejestracja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia jest prowadzona za pośrednictwem Internetu www.up.lublin.pl Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 dotyczące kandydatów zdających nową maturę w pełni oparte będzie na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące kandydatów zdających tradycyjny egzamin dojrzałości stara matura oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie występują oceny z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły lub świadectwie dojrzałości.

Dla kandydatów ze starą maturą oceny z tradycyjnego egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według następującej zasady:

Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

a) język obcy nowożytny (ocena z egzaminu maturalnego) – 1,3;
b) przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu maturalnego) – 4;
c) przedmioty pozostałe (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości) – 2.
d) w przypadku kierunku: dietetyka: pierwszy przedmiot wymagany/ do wyboru (ocena z egzaminu maturalnego) – 2;
e) w przypadku kierunków: dietetyka:  drugi przedmiot wymagany/do wyboru ( ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1.

Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zdających starą maturę obejmuje takie same przedmioty jak w przypadku nowej matury.

Teraz jest czas aby podjąć przemyślaną decyzję, bo od tego wyboru przecież będzie zależało wiele w życiu młodego człowieka. Mam nadzieję, że w czasie rekrutacji na studia w nowym roku akademickim 2011/2012 wszystkie kierunki studiów będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów, a szczególnie trzy nowe kierunki studiów: dietetyka, bezpieczeństwo i higiena pracy, leśnictwo. Nowa oferta edukacyjna została już zaprezentowana przyszłym maturzystom i jest stale prezentowana na Targach Edukacyjnych, w informatorach na studia, dodatkach edukacyjnych, internetowych kampaniach reklamowych oraz w czasie Dni Otwartych.

Wszystkie informacje dla kandydatów na studia na temat rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 znajdują się na stronie uczelni www.up.lublin.pl w zakładce Rekrutacja2011/2012.

(sylwetka absolwenta opracowana na podstawie standardów kształcenia dla kierunków studiów; rekrutacja kandydatów na studia na podstawie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012)

Anna Woźniak
Kierownik Działu Organizacji Studiów