Konkurs na wspólne projektu partnerskie: Polska-Białoruś-Ukraina

Centrum Nauki przypomina, że 31 października br. mija termin składania wniosków aplikacyjnych w 2. naborze w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Jest to jednocześnie ostatni nabór  Programu w tej perspektywie UE. Aplikujący mają szansę zdobyć dofinansowanie w wysokości do 90% wartości projektu i  może ono wynosić 20 000-60 000 EUR. Czas realizacji projektu 12 miesięcy, najpóźniej do końca 2020 r.

 

Poniżej wykaz działań, które mogą być wsparte w ramach projektu partnerskiego:

 

Wspierane działania

Promocja kultury lokalnej i historii

Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Wspólne wydarzenia

dotyczące promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii

dotyczące promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego

 

Wspólne działania

Mające na celu promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła

 

 

Wspólna promocja

walorów kulturowych i historycznych regionów w celu rozwinięcia turystyki

walorów przyrodniczych regionów w celu rozwinięcia turystyki

 

Wspólne tworzenie produktów turystycznych

z poszanowaniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego

odnoszące się do promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

 

 

 

Wspólny rozwój transgranicznych strategii, planów, koncepcji współpracy transgranicznej po roku 2020

służące promocji, rozwojowi i ochronie lokalnej kultury i historii

dla zachowania i wykorzystania naturalnych miejsc, obszarów i krajobrazów

 

Ochrona dziedzictwa

kulturalnego i historycznego

naturalnego

 

Współpraca między instytucjami i budowanie potencjału instytucjonalnego (wymiana najlepszych praktyk, wspólne szkolenia)

 

w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego

w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi

Poprawa potencjału ludzkiego (wspólne szkolenia personelu, wymiana personelu mająca na celu zwiększenie ich umiejętności, wymiana młodzieży)

w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i historycznym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa kulturowego

w zakresie zarządzania ochroną dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru objętego Programem

 

 

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o kontak z pracownikami Centrum Nauki oraz zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu znajdującą się na stronie: https://pbu2020.eu/pl/news/667.