Biblioteka Główna – tekst Kanclerza UP oraz list Dyr. Biblioteki Głównej

 

Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Lokalizacja: ul. Akademicka 15

 

W roku 2008, po wyborze na stanowisko Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, za pilną inwestycję uznano budowę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po przeanalizowaniu kilku możliwych posadowień biblioteki, m.in. przy ul. Akademickiej 12, Głębokiej 30, Raabego (powyżej Centrum Sportowo-Rekreacyjnego) ostatecznie powrócono do koncepcji urbanistycznej z 1996 r., czyli budowy biblioteki przy ul. Akademickiej 15, w miejscu planowanego tam obiektu naukowo-laboratoryjnego, tzw. rotundy. Jesienią 2008 r. zlecono pani mgr inż. Jadwidze Jamiołkowskiej opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i lokalizacji inwestycji celu publicznego – Biblioteki Głównej UP w Lublinie.

W grudniu 2008 r. koncepcja została przygotowana i łącznie z innymi wymaganymi innymi dokumentami została złożona w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin w celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Biblioteka Główna realizowana jest jako III etap budowy kompleksu przy ul. Akademickiej 15. Budynek biblioteki zaprojektowany został na rzucie koła. Dwie pierwsze kondygnacje (przyziemie i parter) przeznaczone zostały na magazyny księgozbiorów i strefę wejściową do budynku od strony Rektoratu i Collegium Agronomicum.

W budynku Biblioteki Głównej planowane jest uruchomienie biblioteki cyfrowej i digitylizacyjnej. Jest to związane przede wszystkim ze stałym wzrostem zasobów elektronicznych, co wiąże się z koniecznością zaplanowania dużej ilości miejsc dla stanowisk komputerowych, a tym samym odpowiednie rozplanowanie sieci elektrycznych i internetowych w całym obiekcie.

Z okrągłą częścią budynku głównego połączone są dwa dwukondygnacyjne pomieszczenia magazynowe księgozbiorów. Zbiory starsze i rzadziej wykorzystywane znajdą się na najniższej kondygnacji, (ok. 100 tys. vol. książek i ok. 120 tys. vol. czasopism).
Podręczniki księgozbioru studenckiego znajdą się na drugiej kondygnacji w ramach tzw. wolnego dostępu. Na tych kondygnacjach znajdą się także komputery z dostępem do internetu i terminale katalogu komputerowego dostępne dla czytelników. Na wyższych kondygnacjach znajdą się pracownie biblioteczne, pomieszczenia administracyjne dla pracowników biblioteki i Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, a także sale dydaktyczne wykorzystywane przez studentów wszystkich kierunków studiów.
Orientacyjne wyliczenie przestrzeni użytkowej: magazyny zwarte – ok. 650,0 m2 magazyny tradycyjne – ok. 300,0 m2; wolny dostęp do księgozbiorów ok. 800,0 m2 przestrzeń dla użytkowników ok. 800,0 m2 pracownie biblioteczne i powierzchnie administracyjne – ok. 400,0 m ; pomieszczenia gospodarcze, techniczne, komunikacyjne – ok. 1050,0 m2

Łącznie powierzchnia użytkowa – ok. 4261,5 m Powierzchnia całkowita 5.184,5 m2. Kubatura – ok. 20 219 m3.
Na dachu pomieszczeń magazynowych planowane jest założenie ogrodu dachowego z odpowiednimi nasadzeniami roślin ogrodniczych.

Fakty:

  • w grudniu 2008 r. opracowana została koncepcja i wizualizacja obiektu przez architekt Jadwigę Jamiołkowską.
  • w czerwcu 2009 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu budowlanego. Do przetargu zgłosiło się 9 zespołów projektowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P x M Projekt-Południe Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 25 z Krakowa, której w lipcu 2009 Komisja Przetargowa powierzyła wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
  • w grudniu 2009 r uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę .
  • w lipcu 2010 r. ogłoszono przetarg na Generalnego Wykonawcę. Do przetargu zgłosiło się osiem firm budowlanych. Przetarg rozstrzygnięto pod koniec lipca. Najkorzystniejsze warunki zaoferowała firma PB UniMax sp. z o.o z Kielc, z którą w sierpniu 2010r podpisano umowę na realizację obiektu.
  • plac budowy przekazano w połowie sierpnia 2010 r.
  • prace budowlane rozpoczęto od przygotowania wykopów pod budowany obiekt w dniu 11.08.2010 r. Można dodać iż wymagało to wywiezienia około 3.100 ton ziemi.

Finansowanie:

  • środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego    – 14.996 tys. zł / 75 %/
  • środki własne – 4.999 tys. zł / 25%/
  • Łącznie 19.955 tys. zł

 

 ***

Podziękowanie pracowników Biblioteki Głównej UP:


Magnificencjo,

Szczęśliwe to dni gdy marzenie staje się faktem. A potrzeba nowej, własnej biblioteki od dawna żyła w marzeniach bibliotekarzy Uniwersytetu Przyrodniczego. Z tym większą radością przyjęliśmy decyzję J. M. Rektora o tej budowie.

Naszą misję było i jest dążenie do możliwie najwyższego poziomu działalności bibliotecznej przez zapewnienie pracownikom i studentom Uczelni dostępu do zasobów bibliotecznych i informacyjnych. Biblioteka nasza otwarta jest także dla wszystkich zainteresowanych jej zbiorami i nieformalnie zawsze pełniła funkcję regionalnego ośrodka naukowej informacji rolniczej, widząc potrzeby rolników, jako grupy zawodowej doskonalącej swoje kwalifikacje. Szczególnie dotyczy to absolwentów Uczelni pracujących na rzecz rolnictwa w regionie. Działalność ta obecnie zapisana zostaje w nazwie budującego się gmachu: Biblioteka Główna — Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie.

Czas oczekiwania na nową bibliotekę bibliotekarze wypełniają przygotowaniem księgozbioru do zmienionych warunków udostępniania oraz planowaniem zagospodarowania przestrzeni biblioteczno-informacyjnej dla potrzeb środowiska naukowego i zawodowego, z szerokim wykorzystaniem cyfrowych, elektronicznych i multimedialnych źródeł informacji naukowej.

Bez zastosowania nowych technologii trudno wyobrazić sobie współczesną bibliotekę. Jednak wciąż aktualne są słowa Michała Oczapowskiego, uznawanego za prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich, który przed dwustu laty powiedział: “…Ze wszystkich pomocy w naukach bez wątpienia najpotrzebniejsze są książki..”. Zatem i w nowej bibliotece zapewne książki nieustannie towarzyszyć będą nauczającym i nauczanym.

Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr inż. Marta Kęsik