Aktualne konkursy na projekty badawcze

Konkursu SHENG 1

Konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest ogłoszony przez Narodowe centrum nauki po raz pierwszy. Na sfinansowanie najlepszych projektów badawczych NCN przeznaczy  40 mln zł. W konkursie SHENG finansowane będą projekty z zakresu badań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast budżet polskiej części projektu badawczego musi wynosić przynajmniej 250 tys. zł.

 

Konkursu SONATA BIS 8

Wzorem lat ubiegłych,  w czerwcu ogłaszany został konkurs SONATA BIS, którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W ótej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

 

Konkursu MAESTRO 10

MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz dziesiąty, a jego budżet to 40 mln zł.

 

HARMONIA 10

Po raz dziesiąty ogłaszana jest HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln zł.

 

Nabór wniosków we wszystkich powyższych konkursach potrwa do 17 września 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r. Nabór prowadzony jest przez system OSF.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują sie na stronie ncn.gov.pl 

 

MINIATURA 2

Przypominamy również o trwającym konkursie MINIATURA 2. Konkurs jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

 Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

 

Konkurs Tango 3

Tango III to konkurs w ramach wspólnego przedsięwzięcia dotyczący  wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych, realizowany przez NCBR i NCN, którego celem jest wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekt zgłoszony w Konkursie TANGO3 musi spełniać łącznie następujące warunki:

a. jego celem jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych, uzyskanych w ramach realizowanego wcześniej Projektu bazowego;

b. kierownikiem Projektu może być osoba, która kierowała wcześniej Projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika Projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w Projekcie składanym w ramach konkursu Tango III.

Projekt bazowy to projekt obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Konkursu TANGO3. Realizacja Projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Nabór Wniosków jest prowadzony w sposób ciągły od dnia otwarcia naboru do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na dwa etapy:

a) Etap I: od dnia otwarcia naboru do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);

b) Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują sie na stronie ncbir.gov.pl

 

Program grantowy na badania w Japonii

Program grantowy Fundacji Canon jest adresowany do naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii zainteresowanych prowadzeniem badań w Japonii. Wnioski mogą być składane przez osoby z tytułem magistra lub doktora, o ile od uzyskania tytułu nie minęło więcej niż 10 lat. 

Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy (projekty rozpoczynają się najwcześniej 1 stycznia kolejnego roku po złożeniu aplikacji). Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (proporcjonalnie do czasu trwania projektu). 

Termin składania aplikacji upływa 15 września 2017 r. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

 

Dostęp do infrastruktury badawczej – konkurs

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą konkursów, ogłoszonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre) dla naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w uznanych ośrodkach europejskich.

Dostęp do innowacyjnej aparatury możliwy będzie dla naukowców, którzy złożą swoje aplikacje i zostaną wybrani w drodze konkursu. Obecnie, do 31 sierpnia, przyjmowane są zgłoszenia do dwóch konkursów: PAMEC (Properties of Actinide materials under Extreme Conditions) i FMR (Fuel and Materials Research Laboratory). Specjalistyczne laboratoria przyjmą naukowców w Karlsruhe (Niemcy).

Szczegółowe informacje

Joint Research Centre oferuje naukowcom otwarty dostęp do laboratoriów naukowych i aparatury badawczej, w celu m.in. dostarczania możliwości międzynarodowych szkoleń i wykorzystania istniejącego potencjału naukowego, ale także – by wspierać szeroko pojętą współpracę między sferą badawczą i przemysłową.

Szczegółowe informacje