Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Flaieha Hammeda Kassara

TDz. 531/os/2018                                                            
 Lublin, dnia 04.06.2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
 
mgr inż. Flaieha Hammeda Kassara
 
na temat: Impact of the modification of the moldboard plough design on ploughing energy requirements and soil compaction below the ploughing layer”(“Wpływ modyfikacji pługu lemieszowego na energochłonność orki oraz zagęszczenie gleby poniżej warstwy ornej”)
 
 
 
promotor:
dr hab. inż. Mariusz Szymanek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
promotor pomocniczy:
dr inż. Artur Przywara – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
 
1.  dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. nadzw. Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
2.  dr hab. inż. Jan Kamiński– SGGW w Warszawie
 
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk