Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

00-950 LUBLIN UL.AKADEMICKA 13

TEL. 81 445-68-68   FAX 81 533-37-52

 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie położonymi w Gospodarstwie Doświadczalnym w Bezku pow. Chełm Lubelski.
1.W skład nieruchomości wchodzą grunty o łącznym areale 712,78 ha /KW 38530/ położone w gminie Siedliszcze pow. Chełm Lubelski w obrębach geodezyjnych:
  • Mogielnica działki nr 436/2 i 436/3 o całkowitym areale 48,62 ha
  • Adolfin działki nr 1,2,3,4,25,26,27,28 o całkowitym areale 15,41ha
  • Bezek działki nr 3,11,13,46,55,57,58,59,17,19,24,35,69,64,36,34,18,65,272,384,268,316,269,133/2,147/2,8/1,70/2,71/3,278 o całkowitym areale 258,48 ha
  • Bezek Kolonia działki nr 19,31,35,37,39,51,53,1/6,3/3,3/4,1/10,150,171,192,21,36,4,87,89,74,51(b),164,166,167,204,208,210,211,9,11,15,16,1/3,1/7,212 o całkowitym areale 309,73 ha
  • Bezek Dębiński działki nr 28/2,36,51,61,63,64,106,119,37,4,35,27/3,27/4 o całkowitym areale 80,54 ha
2. Obiekty:
gnojownia, groble na stawach, droga dopędowa do pastwisk, droga w pole, drogi i place,  sieć drenarska, rowy melioracyjne działka nr 2, sieć drenarska działka nr 6, zbiornik p.poż, ogrodzenie, gnojownia, zagospodarowanie pastwisk, waga samochodowa, dół gnilny, zbiornik szt.2 Corten, bukaciarnia, magazyn pasz i nawozów, obora bezściołowa, silos na kiszonkę, stodoła na fermie, cielętnik, jałownik, cielętnik /obora/, spichlerz zbożowy, wiata OTB, wiata na ciągniki, wiata- garaż na maszyny, garaż metalowy 4 boksy, stacja paliw, budynek socjalno-admininistracyjny, studnia wiercona, kuźnia stelmarnia, ogrodzenie sektora gospodarczego, ogrodzenie na fermie, linia energetyczna napowietrzna, sieć wodociągowa, wiata.
3. Wartość ogólna wszystkich obiektów wynosi 1.386.247,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi równowartość 7,00 dt /kwintali/ pszenicy z 1,00 ha gruntów rocznie płatna w dwóch ratach.
     
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg- Bezek”
Termin końcowy do składania ofert z dowodem wpłaty wyznacza się na dzień  18.02.2011 r. godz. 11.30 w pokoju  nr 243 Sekretariat Biura Rektora Lublin ul. Akademicka 13.
Oferta winna zwierać: stawkę oferowanego czynszu w kwintalach pszenicy cyfrowo i słownie oraz dokumenty wynikające z regulaminu przetargu z którym można się zapoznać w Lublin – Felin ul. Doświadczalna 50E tel. 81 461-06-73, 515 144 265 w dniach poniedziałki, środy, piątki godz. 9-13, a także oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2011 r. godz. 12.00 w Sali Kolegialnej UP
ul.Akademicka 13
Wadium w wysokości 600.000,00 złotych słownie: sześćset tysięcy złotych należy składać  w formie przelewu bankowego na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie :
BANK PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353
 
4. O wynikach przetargu Wydzierżawiający powiadomioferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu, a także jeżeli wybrany oferent, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy dzierżawy.
Umowa zostanie zawarta po wyrażeniu zgody przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w art.5a ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996 r. /Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm./ w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania przez Wydzierżawiającego zgody Ministra.
Przejęcie przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania przez Wydzierżawiającego zgody Ministra.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, jak również odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zastrzega się prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia. Regulamin przetargu, informacje na temat przedmiotu przetargu jak również druki ofert dostępne są w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Felin ul. Doświadczalna 50E tel. 81 461-06-73, 515 144 265 w dniach poniedziałki, środy, piątki w godz.9-13