Inwestycje UP – tekst Kanclerza UP nt. prac budowlanych prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tekst autorstwa Kanclerza UP dr inż. Henryka Bichty, napisany w związku z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, jaka miała miejsce 21.01.2011.


***

 


Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe
Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Chciałbym w możliwie najkrótszy sposób przedstawić obiekt pod który w dniu dzisiejszym wmurowany zostanie kamień węgielny oraz w sposób chronologiczny przebieg prac, które zostały już wykonane i zostaną wykonane do zakończenia budowy:

 • Idea wybudowania Centrum zrodziła się w drugiej połowie 2007r. rozważano różne koncepcje i rozwiązania.
 • w lutym 2008 roku została opracowana obecna koncepcja przygotowana przez Studio Projektowe „Arkadia” – a jego autorką jest arch. Jadwiga Jamiołkowska i technik Krystyna Jakubik.
 • Przyjęta przez władze Uczelni Koncepcja przewidywała wybudowanie na powierzchni zabudowy ok. 4000 m , obiektu o powierzchni użytkowej ok. 12.500 m i kubaturze ponad 58.000m , a także zaprojektowanych ciągach pieszych, parkingach i terenach zielonych.
 • 22.04.2008 podpisana została preumowa z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki której opracowano Studium Wykonalności, a także po ogłoszeniu przetargu i podpisaniu w dniu 18.02.2009r. umowy na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Okres prawie roku od podpisania preumowy do podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego, znalazł zdecydowane przyspieszenie po wrześniu 2008 r. dzięki istotnemu zaangażowaniu J.M. Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego.Do przetargu na projekt budowlany zgłosiło się 9 Biur Projektowych, z których najkorzystniejsze warunki dotyczące ceny i terminu wykonania zgłosiła Spółka Coplan Polska Sp. z o.o. z Warszawy.
 • 23.06.2009r. wystąpiliśmy z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu m. Lublin, które uzyskaliśmy 21.08.2009r.
 • 16.11.2009 odebrana została dokumentacja budowlana.
 • 17.12.2009r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy.Do przetargu przystąpiło 13 przedsiębiorstw budowlanych z całego kraju.

Najkorzystniejsze warunki zaproponowało Konsorcjum Condite Sp z o.o. z Kielc. Firma ta została przez Komisję Przetargową wybrana do realizacji projektu. Przeciwko jej wyborowi zaprotestowało druga z kolei firma Polimex Mostostal SA. Zakład Budownictwa Lublin. Po długich obradach Komisja Przetargowa uznała protest za niezasadny. Polimex Mostostal SA złożył protest do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w celu rozstrzygnięcia protestu Posiedzenie KIO odbyło się w dniu 25 maja 2010r. efektem czego było odrzucenie protestu. W związku z czym pozostała wolna droga do podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą Konsorcjum Condite Sp. z o.o. z Kielc. 28.12.2009r. podpisana została z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowa finansująca.

 

 • 22.06.2010 Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą
 • 15.07.2010 Przekazanie placu budowy
 • 15.06 -15.07.2010   to okres przeprowadzek i opuszczania pomieszczeń przez następujące jednostki organizacyjne Wydziału Inżynierii Produkcji.

Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, możliwe do zrealizowania także dzięki Urzędowi Miasta Lublin, który użyczył nam na trzy lata budynek przy ul. Poniatowskiego 1. W sumie trzeba było przemieścić ogromne ilości sprzętu, maszyn i urządzeń, a także pełne wyposażenie pracowni laboratoriów, wyposażenie warsztatu technicznego głównie do własnych pomieszczeń w dzielnicy Felin.

Do pomieszczeń zastępczych przemieszczono:

– 70 pracowników naukowo-dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,
– 47 lektoratów i wykładowców Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
– 8 pracowników Zakładu Technologii Kształcenia

W efekcie miejsca pracy zmieniło około 125 pracowników dla których trzeba było zapewnić znośne warunki pracy.

 • 01.08-15.09 Wyburzanie obiektów przez Generalnego Wykonawcę i usuwanie gruzu.
 • 15.08.2010 Rozpoczęcie prac budowlanych , których efekt po 150 dniach pracy widzimy w dniu dzisiejszym czyli stan zerowy budynku A oraz fundamenty budynku B ponadto przebudowano wszystkie sieci kolidujące z budynkiem.
 • 31.12.2012. Oddanie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego w stanie surowym zamkniętym.
 • 30.06.2013 Przekazanie obiektu użytkownikom.

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe to obiekt składający się z trzech budynków w kształcie litery H:

 

 • Budynek A o powierzchni użytkowej ok. 5700 m2i kubaturze ponad 27.000 m3.Łącznik miedzy budynkami A i B na poziomie 1 i 2 piętra, w którym mieszczą się sale ćwiczeniowe ogólnego przeznaczenia oraz sale seminaryjne. Powierzchnia użytkowa – ok.550 ni , kubatura – ponad 4.200 m
 • Budynek B – Powierzchnia użytkowa ok. 5.300 m 2, Kubatura – prawie 27.500, 0 m . W budynku tym od strony wschodniej na parterze znajduje się Hala Maszyn, na drugim piętrze sala wykładowa na 326 miejsc. Całość zaprojektowana w rzucie koła.Ponadto w obiektach znajdować się będą:
  – sale ćwiczeniowe i dydaktyczne
  – 3 duże sale wykładowe, 2 po 192 miejsca i jedna 326 miejsc
  – 22 laboratoria,
  – 8 pracowni komputerowych
  – Centralne Laboratorium Badawcze,
  – pomieszczenia dla pracowników naukowych i administracji

Finansowanie

– Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Dofinansowanie – 80.918.847 zł,
Wkład własny – 11.707.036 zł

Całkowity koszt realizacji projektu – 92.625.882 zł.

I na zakończenie:

Od roku 1998 uczelnia pozyskała i wydatkowała na obiekty już oddane do użytku 180.850 tys. zł z tego:
– środki ZPORR – 17.360 tys. zł,
– środki funduszu Rozwoju Polski Wschodniej – 18.500 tys. zł,
– środki Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 64.750 tys. zł,
– środki własne – 31.700 tys. zł.

Aktualnie realizowane projekty inwestycyjne:

– środki Funduszu Rozwoju Polski Wschodniej – 82.500 tys. zł,
– środki RPOWL – ok. 20 min zł,
– środki własne – 17.280 tys. zł,

Razem    119.430 tys. zł.

 

Dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP

 

***

Wizualizacja:

***

Osoby proszone do wmurowania Aktu Erekcyjnego:

 

 • Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski
 • Ks. abp. Józef Życiński – Metropolita Lubelski
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Lublinie
 • Henryk Smolarz – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
  Społecznego
 • Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Woj. Lubelskiego
 • Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego
 • Zbigniew Wojciechowski – Wiceprezydent m. Lublina
 • Dariusz Szymańczuk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury
  Nowoczesnej Gospodarki PARP
 • Rektorzy Uczelni Lubelskich
 • Zdzisław Targoński – b. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Lublinie
 • Jadwiga Jamiołkowska – Autor Koncepcji Centrum
 • Michał Ziętara – Z-ca Dyr. Deport. Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Piotr Szerszeń – Kierownik Sekcji Promocji i Rozwoju Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki PARP.
 • Wiesław Piekarski – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
 • Krzysztof Kostro – Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych
 • Edward Pałys – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • Krzysztof Gołacki – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 • Henryk Bichta – Kanclerz UP
 • Wiktor Dziubiński – Wicekanclerz UP
 • Ewa Walkowska – Kwestor UP
 • Magdalena Łukasik – Przewód. Rady Uczelnianej Sam. Stud.
 • Bożenna Kasprzak – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UP
 • Małgorzata Jatczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
 • Ewa Stepowicz-Lizut – Zespół Radców Prawnych
 • Stanisław Karwacki – Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów
 • Jan Sęk – Kierownik Kontraktu
 • Piotr Dziubiński – Kierownik Budowy
 • Andrzej Łęczyński – Prokurent Konsorcjum Condita

[ relacja z uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego
21.01.2011 ]