II Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Berndowi Hoffmannowi, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego, odznaczeń państwowych i nagród rektora to najważniejsze części drugiego Święta Uniwersytetu obchodzonego 17 maja 2018 r.

Spotkanie w Centrum Kongresowym uroczyście otworzył JM Rektor, profesor Zygmunt Litwińczuk, który podkreślił, że Święto Uniwersytetu to święto wszystkich jego pracowników, które z radością dzielimy z przybyłymi gośćmi.  Na sali obecni byli m.in.  przedstawiciele uczelni – w tym zagranicznych, jednostek naukowych, administracji centralnej i lokalnej, władz samorządowych.

Odznaczenia Państwowe pracownikom Uczelni wręczył Wicewojewoda Lubelski, Robert Gmitruczuk.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
Grzegorz Marian  Bartnik, Hanna   Bis-Wencel, Małgorzata Elżbieta   Lużyńska, Anna   Stankiewicz, Elżbieta Małgorzata   Tusińska, Danuta Kazimiera  Urban, Anna  Żuk, Waldemar Sławomir  Żuk  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
Marek   Angowski, Justyna   Bohacz, Iwona Beata   Janczarek, Sławomir Marian   Juściński,  Małgorzata Maria   Kostecka, Beata Helena   Król, Ryszard Andrzej   Kulig, Jarosław   Mazurkiewicz, Paweł Robert   Muszyński, Monika Barbara   Pytka, Bogusław   Senczyna, Iwona   Szot   

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:
Monika Paulina  Bryl, Marta Ewa   Dec, Agnieszka Dorota Jamiołkowska, Katarzyna   Kmieć, Łukasz Ryszard   Kurek,  Tomasz   Lipa, Małgorzata Anna   Sosnowska, Aneta Maria   Sulborska, Mariusz   Szmagara, Barbara Zofia   Topyła, Piotr  Zarzycki   

Po raz drugi w historii Uczelni została przyznana Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest ona formą wyróżnienia pracowników za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej oraz za najlepsze publikacje. Stanowi również docenienie wkładu pracy i zaangażowania we współpracę ze środowiskiem biznesowym.

Prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki, przedstawił laureatów w poszczególnych kategoriach:

– za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu Impact Factor nagrodzono zespół w składzie: Danuta Kowalczyk-Pecka, Stanisław Pecka, Edyta Kowalczuk-Vasilev

– za publikację o największej liczbie cytowani nagrodzono zespół w składzie: Joanna Barłowska, Magdalena Szwajkowska, Zygmunt Litwińczuk, Jolanta Król

– nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne otrzymał zespół w składzie: Czesław Tarkowski, Daniela Gruszecka, Krzysztof Kowalczyk, Krystyna Marciniak, Justyna Leśniowska-Nowak, Michał Nowak za osiągnięcie pt. „Introdukcja genów karłowatości z rodzajów Secale i Aegilops do pszenżyta oraz ich aplikacja w hodowli tego zboża.”

Ważną częścią Święta Uniwersytetu było wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Sylwetki odbierających dyplomy przedstawił prorektor ds. organizacji  i rozwoju Uczelni, profesor Eugeniusz Grela:

dr hab. Artur Kraszkiewicz – Wydział Inżynierii Produkcji
dr hab. Ewa Dorota Zalewska – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Agnieszka Barbara Najda –  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Renata Joanna Matraszek-Gawron – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Witold Kędzierski – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Karol Giejdasz  –  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
dr hab. Monika Anna Sujka – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
dr hab. Joanna Sylwia Wessely-Szponder – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Anna Halina Nowak – Wydział Agrobioinżynierii
dr hab. Aneta Brodziak – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
dr hab. Jacek Kapica – Wydział Inżynierii Produkcji

Po odśpiewaniu średniowiecznego, polskiego hymnu Gaude Mater Polonia, prorektor ds. studenckich i dydaktyki, profesor Halina Buczkowska przedstawiła uchwałę Senatu dotyczącą nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Berndowi Hoffmannowi z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen.

Laudację na cześć Profesora wygłosił dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, profesor Andrzej Wernicki.

Profesor Bernd Hoffman medycynę weterynaryjną studiował w Monachium i w Wiedniu w latrach 1959-1964. Promował się w 1965 r. Habilitował się w 1973 roku na Wydziale Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Weihenstephan). W 1984 roku otrzymał profesurę fizjologii i patologii rozrodu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen. W latach 1997–1999 był wiceprezydentem tego Uniwersytetu. Był wielokrotnym dziekanem wydziału i dyrektorem zarządzającym Kliniki Położnictwa, Ginekologii i Andrologii w Giessen. Przez wiele lat pełnił funkcję członka Scientific Advisory Board Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. W latach 1989–2007 był prezydentem Akademii Zdrowia Zwierząt (Akademie für Tiergesundheit). Od 2012 roku jest członkiem komitetu wykonawczego EAEVE. W 2007 roku przeszedł na emeryturę.

Zainteresowania naukowe prof. Hoffmanna obejmują szeroko rozumianą endokrynologię rozrodu zwierząt. Położył duże zasługi w badaniu steroidowych hormonów płciowych w aspekcie chorób oraz stanów fizjologicznych, a także samych metod ich oznaczania. Zawdzięczamy mu rozwinięcie radioimmunologicznych metod oznaczania wielu hormonów – progesteronu, estrogenów, kortyzolu, testosteronu – a także wykrywania pozostałości niektórych hormonów (estrogenów, stilbenów, glikokortykoidów) u zwierząt domowych. Jego zasługą jest wprowadzenie do rozrodu oznaczania progesteronu w mleku jako metody rozpoznawania ciąży u krów. W swojej pracy zajmował się badaniem hormonalnej regulacji ciąży i porodu u krów i klaczy, zwracając szczególną uwagę na syntezę hormonów steroidowych w łożysku. Badania te miały przełomowe znaczenie dla zrozumienia hormonalnej funkcji łożyska.

Przez lata wypromował wielu doktorów nauk weterynaryjnych, służył wiedzą, radą i pomocą tym, którzy aktualnie kontynuują jego prace i koncepcje naukowe. Na uwagę zasługuje również fakt, że prof. Hoffmann był promotorem prac doktorskich także polskich naukowców. Od lat utrzymuje ożywione kontakty naukowe z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, szczególnie z Katedrą Biochemii. Mimo emerytury nadal aktywnie uczestniczy w międzynarodowych pracach naukowych i wspiera ideę innowacyjnego kształcenia klinicznego. W 2001 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dyplom po łacinie odczytała promotor tego doktoratu, profesor Marta Kankofer z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Rektor  dokonał uroczystej  promocji słowami: „Przyjmuję Cię w poczet Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.”

Profesor Hoffman wygłosił następnie wykład pt. „Some reminiscences and aspects on scientfic communication”. Jego głównym przesłaniem było to, iż nauka stanowi klucz do budowania porozumienia ponad podziałami, co udowodnił osobistymi przykładami.

Do jego słów odniósł się w gratulacjach Rektor Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Profesor Gerhard Greif, który jednocześnie podkreślił, że współpraca nie dobywa się pomiędzy jednostkami, ale pomiędzy pracującymi w nich ludźmi i zachęcił nowych doktorów habilitowanych do aktywnego włączania się we współpracę naukową.

Gratulacje – w języku polskim, angielskim i niemieckim – złożył również Rektor Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Sumach, profesor Volodymyr Ladyka.

W imieniu dziekanów i przedstawicieli ośrodków wydziałów weterynaryjnych z Polski głos zabrał  prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, profesor Marian Binek.


W imieniu dziekanów Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie krótkie przemówienie wygłosił dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, profesor Krzysztof Kowalczyk, wspominając m.in. swój pobyt w laboratoriach monachijskiej Uczelni, w której badania prowadził również profesor Hoffmann.

Na zakończenie zebrani goście obejrzeli występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie.

fot. Maciej Niedziółka, UP w Lublinie

Film z uroczystości:

zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka, UP w Lublinie

_______________________________________________________

Święto Uniwersytetu było relacjonowane w mediach:

Panorama Lubelska TVP3 (od 00.09.44)

http://lublin.tvp.pl/37248350/17-maja-2018-g1830

TVP Lublin

http://lublin.tvp.pl/37246853/swieto-uniwersytetu-przyrodniczego