Wręczenie nominacji profesorskich oraz dyplomów stypendystom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 27 kwietnia 2018 r. podczas posiedzenia Senatu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył gratulacje z okazji nominacji profesorskiej, prof. dr. hab. Cezaremu Kwiatkowskiemu, nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzejowi Jankuszewowi oraz dyplomy potwierdzające przyznanie stupendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

Prof. dr hab. Cezary Andrzej Kwiatkowski jest kierownikiem Zakładu Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich działającego w ramach Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 185 publikacji, w tym autorstwo lub współautorstwo 102 oryginalnych prac twórczych,  (z których 21 wyróżniono w bazie Journal Citation Reports) oraz 9 monografii i 16 rozdziałów w monografiach, 17 prac popularno-naukowych oraz 1 opracowania dla praktyki rolniczej. Pozostałe opracowania to komunikaty i doniesienia naukowe.  

Prof. dr hab. Cezary A. Kwiatkowski był kierownikiem 4 projektów badawczych finansowanych przez KBN, NCN, NCBiR,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto był liderem strony polskiej w białorusko-polskim projekcie finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa Białorusi; głównym wykonawcą w 2 projektach badawczych finansowanych przez KBN; kierownikiem 17 tematów badawczych w ramach działalności statutowej i własnej Katedry oraz wykonawcą w 15 tematach badawczych.

Swoje kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu agronomii poszerzał podczas staży naukowych w Instytucie Ochrony Roślin w Priłukach k. Mińska (Białoruś) – w 2013 roku staż 5 tyg. oraz w 2016 roku – 6 tyg. Uczestniczył lub nadal uczestniczy w programach międzynarodowych i zespołach badawczych: w białorusko-polskich badaniach nt. możliwości zastosowania herbicydów w zasiewach niektórych roślin zielarskich; jest członkiem japońsko-polskiego zespołu (Osaka University) w badaniach nad właściwościami glutenu, żeli serwatkowych i biopolimerów. 

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. dr hab. Cezarego A. Kwiatkowskiego dotyczą różnych dziedzin i dyscyplin, co mobilizuje go także do interdyscyplinarnej współpracy ze specjalistami zajmującymi się tą problematyką w kraju i za granicą. Mimo wielu realizowanych tematów badawczych, jego dorobek naukowy jest wyraźnie sprecyzowany i można podzielić go na kilka najważniejszych obszarów: 1. Wpływ zachwaszczenia na plonowanie roślin, jakość uzyskanego surowca oraz agrotechniczne metody odchwaszczania; 2. Badania nad jęczmieniem jarym uprawianym w mieszankach międzyodmianowych, 3. Zagadnienia gospodarki płodozmianowej; 4. Optymalizacja agrotechniki wybranych roślin uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem upraw małoobszarowych; 5. Systemy uprawy roli; 6. Agroturystyka, turystyka i rekreacja. 

Prof. dr hab. Cezary A. Kwiatkowski wypromował 4 prace doktorskie, a obecnie jest promotorem w kolejnym przewodzie doktorskim. 

Jest członkiem trzech Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia odebrało trzech studentów UP w Lublinie: Karolina Misztal i Sylwia Paluch z kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Tomasz Miler z kieunku weterynaria.