Nowy konkurs NCN-u na polsko-chińską współpracę badawczą

 NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie w następujących dyscyplinach:

 1. nauki o życiu (wszystkie panele dziedzinowe NZ)
 2. nauki ścisłe i techniczne (wszystkie panele dziedzinowe ST)
 3. wybrane dyscypliny nauk społecznych:
 • HS4 Jednostka, instytucje, rynki,
 • HS6_1 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka,
 • HS6_2 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa,
 • HS6_3 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna,
 • HS6_4 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji,
 • HS6_5 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia,
 • HS6_6 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu,
 • HS6_7 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna,
 • HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych,
 • HS6_14 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo.

Konkurs SHENG realizowany będzie we współpracy NCN z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Do konkursu będą mogli przystąpić wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. W konkursie SHENG finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 • Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2018 r.
 • Termin składania wniosków: 17 września 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.
 • Początek realizacji projektów: czerwiec 2019 r. (polskie zespoły naukowe), lipiec 2019 (chińskie zespoły naukowe)

Ostateczne warunki konkursu SHENG zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 r.

Podstawowe Warunki przystąpienia do konkursu

Warunki ogólne

Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
 • w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
 • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG.

Warunki krajowe

Polska

 • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.
 • Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa niż 250 tys. zł.

Chiny

 • Zasady przyznawania środków wnioskodawcom chińskim na realizację zadań w konkursie SHENG ustala NSFC;
 • wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji chińskiej części projektu badawczego nie przekracza 2 000 000 RMB.

Sposób i termin składania wniosków

Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych będą składane w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC.

Wnioskodawca polski będzie składać wspólny polsko-chiński wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl), przygotowywany we współpracy z chińskim zespołem badawczym. Wymagane załączniki do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF oraz zakres danych wymaganych we wniosku zostaną określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioskodawca chiński będzie składać komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC dostępnego na stronie http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/.

Termin składania wniosków przez wnioskodawcę polskiego i chińskiego: 17 września 2018 r.

Informujemy, że w konkursie SHENG wnioskodawcy polscy będą zobowiązani załączyć w ZSUN/OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description w języku angielskim oraz CV kierowników i członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego w języku angielskim (przygotowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do dokumentacji konkursowej).

Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG będzie przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny w NCN i NSFC będą wspólne polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wniosków w NSFC będzie przebiegać zgodnie z zasadami NSFC.
 3. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.
 4. Wnioski złożone w konkursie będą podlegać w NCN ocenie formalnej dokonywanej przez Koordynatorów Dyscyplin NCN, a następnie ocenie merytorycznej, dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych oraz Zespoły Ekspertów NCN.
 5. Ocena merytoryczna wniosków w NCN będzie przebiegać w dwóch etapach:
  • I etap – ocena wstępna przeprowadzana będzie na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-chińskim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
  • II etap – ocena końcowa dokonywana będzie podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów, wybieranych przez Radę NCN.
 6. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględniane będą następujące kryteria:
  • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • osiągnięcia naukowe kierowników oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  • ocena wykonania przez kierowników i członków polskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz ocenę wykonania przez kierowników i członków chińskich zespołów badawczych innych projektów badawczych;
  • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
  • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
  • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  • ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego.
 7. Lista wniosków rekomendowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów NCN będzie stanowić punkt wyjścia do sformułowania ostatecznej listy rankingowej w oparciu o porównanie wyników oceny merytorycznej w NCN i NSFC. Do finansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Finansowanie

Rozstrzygnięcie konkursu SHENG i ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca 2019 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania będą przyznawane przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez chińskie zespoły naukowe będą przyznawane zgodnie z zasadami NSFC.

Kontakt NCN

 • dr Marta Buchalska, tel. 12 341 9158 (nauki ścisłe i techniczne)
 • dr Katarzyna Jarecka – Stępień, tel. 12 341 9160 (nauki społeczne)
 • dr Jerzy Frączek, tel. 12 341 9165 (nauki o życiu)
 • dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)
 • dr Aneta Pazik, tel. 12 341 9017 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt NSFC

 • Wencong Li, PhD, tel. 86 10 6232 7014