Konkurs na stanowisko aststenta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej

  

 

TDz. 11/41 /2017-18                                                           

 

DZIEKAN   WYDZIAŁU   INŻYNIERII   PRODUKCJI

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko   a s y s t e n t a

 
w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej
        

Wymagania dla kandydatów:

 

·      ukończone studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia,

·      stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia,

·      co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej

       w jednostkach związanych z dziedziną geodezji i kartografii,

·      ukończone seminarium pedagogiczne,

·      dorobek praktyczny i naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi oraz udziałem  

       w konferencjach naukowych z zakresu geodezji i kartografii,

·      predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,

·      nienaganna postawa etyczno-moralna,

·      umiejętność pracy w zespole,

·      dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).

 

Dodatkowym atutem będzie udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:
¨      podanie do JM Rektora
¨      życiorys
¨      kwestionariusz osobowy

¨      uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów i dyplomu doktora

¨      wykaz publikacji
¨      opinia z poprzedniego miejsca pracy albo opinia promotora pracy doktorskiej

¨      oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

¨      oświadczenie o spełnieniu wymagań art.109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

        z późniejszymi zmianami

¨      zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,

ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-60) w terminie do dnia 30.05.2018 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (ul. Leszczyńskiego 7, tel. 81-532-06-44)

 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Andrzej Marczuk