Postępowanie habilitacyjne dr inż. Sylwii Okoń


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 26 stycznia 2018 roku dr Sylwii Okoń o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


30 stycznia 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Sylwii Okoń w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


21 lutego 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Romana Prażaka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Sylwii Okoń stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


5 marca 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Aleksandra Głowacka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent – dr hab. Urszula Wachowska, prof. nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4.    Recenzent – dr hab. Grzegorz Lemański, prof. nadzw. – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
5.    Recenzent – dr hab. Roman Prażak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – prof. dr hab. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
7.    Członek komisji – prof. dr hab. Wanda Kociuba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


14 marca 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: dr hab. Urszulę Wachowską, prof. nadzw. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Grzegorza Lemańskiego, prof. nadzw. z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dr hab. Romana Prażaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Sylwii Okoń stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23 kwietnia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Okoń opracowana przez dr hab. Romana Prażaka.

 

 


25 kwietnia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Okoń opracowana przez dr hab. Urszulę Wachowską, prof. nadzw.

 


30 kwietnia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Okoń opracowana przez dr hab. Grzegorza Lemańczyka, prof. nadzw.

 

 


14 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Sylwii Okoń stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

 


23 maja 2018 roku  – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Sylwii Okoń wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 

 


23 maja 2018 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Sylwii Okoń w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.