Zakończenie części teoretycznej pilotażowego projektu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zakończyła się część teoretyczna pilotażowego projektu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna”. Projekt jest realizowany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uchwały 1/2017-2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 9 października 2017 r. oraz umowy zawartej w dniu 10 stycznia 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 

 
Program nauczania obejmował 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, w formie wykładów. Studenci zdobywali wiedzę z  zakresu obronności i zagadnień wojskowych. Część teoretyczną ukończyło 29 studentów, którzy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zakończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym.
27 studentów złożyło wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu realizowana będzie od lipca do września 2018 r. w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP. Szkolenie praktyczne trwa 6 tygodni i składała się z dwóch modułów:
·    moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
·    moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.