Nadanie godności profesora honorowego oraz wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odbyła się uroczystość nadania godności Profesora Honorowego, prof. Zbigniewowi Dobrzańskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (zdjęcie 01) jest emerytowanym pracownikiem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1975 r., a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1983 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r., a od 1998 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na macierzystej Uczelni, m.in. kierownika Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt (1988-2016), prodziekana (1996-1999) i następnie dziekana (1999-2005) Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. W latach 1999-2016 był członkiem senatu UP we Wrocławiu, przewodniczył dwóm komisjom senackim.

Zainteresowania naukowe prof. Dobrzańskiego koncentrują się głównie na zagadnieniach: higieny zwierząt i pomieszczeń inwentarskich oraz wykorzystania naturalnych surowców i dodatków mineralno-organicznych w chowie zwierząt i produkcji żywności. Wiele osiągnięć Profesora związanych jest także z badaniami z zakresu chemii środowiska, utylizacji ubocznych produktów i odpadów rolniczych oraz ekologizacji produkcji zwierzęcej. Jest twórcą lub współtwórcą technologii produkcji preparatów paszowych (huminowo-tłuszczowych, huminowo-mineralnych, fitomineralnych, profilaktyczno-detoksykacyjnych) i koncentratów rybno-mineralnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje opracowanie metod fortyfikacji surowca jajczarskiego w jod i selen oraz w kwasy polienowe (EPA i DHA), wzbogacania drożdży paszowych oraz biomasy glonów morskich w biopierwiastki, wpływu fitopreparatów na parametry fizjologiczne drobiu, technologii pozyskiwania związków wapnia ze skorup jaj i kości ryb. Znane są osiągnięcia Profesora z zakresu wykorzystania sorbentów glinokrzemianowych, huminowych i preparatów nanotechnologicznych (nanosrebro) do poprawy jakości ściółki, mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich oraz ograniczania emisji szkodliwych gazów i odorów do środowiska.

Łączny dorobek naukowy prof. Zbigniewa Dobrzańskiego za okres 45 lat działalności naukowo-badawczej obejmuje blisko 600 pozycji, w tym 326 oryginalnych prac twórczych i przeglądowych, 37 podręczników, skryptów akademickich, monografii, 25 patentów i zgłoszeń patentowych oraz ok. 200 artykułów popularno-naukowych i komunikatów na konferencje. Jest m.in. współautorem podręczników „Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich” i „Hodowla i użytkowanie drobiu” oraz monografii „Chemistry for Agriculture” i „Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej”. Jego publikacje są szeroko cytowane, bowiem wg bazy Web of Science posiada 539 zarejestrowanych cytowań, a index h wynosi 12.

Profesor wypromował 17 doktorantów, był opiekunem ponad 80 prac dyplomowych. 

Był członkiem kilku zespołów interdyscyplinarnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym Komitetu Badań Naukowych), członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (2013-2016), prezydium Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Rady Naukowej IŻ-PIB w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Konwentu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Rady Klastra NUTRIBIOMED we Wrocławskim Parku Technologicznym, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej IZ-PIB w Krakowie. Obecnie jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, a także kilku towarzystw naukowych krajowych (PTZ, PTNW, PTZiF, SChWRP) i zagranicznych (ISAH i WPSA).

Współpraca prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie trwa od kilkudziesięciu lat. Wspólnie z Instytutem Żywienia Zwierząt oraz Katedrą Higieny Zwierząt i Środowiska prowadził badania w ramach projektu pt: „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”.

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański został uhonorowany Godnością Honorowego Profesora, jako osobowość naukowa która wniosła wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych, szczególnie z zakresu higieny i profilaktyki zwierząt, oraz za wieloletnią i wielopłaszczyznową współpracę z pracownikami Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 

 

 

Uroczystego nadania godności dokonali JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr h c mult. Zygmunt Litwińczuk oraz  Pani Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. d r hab.  Joanna Barłowska. 

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości JM Rektor UP we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka oraz byli Rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz, prof. dr hab. dr h. c. mult. Tadeusz Szulc.  

Prof. dr hab. Zbigniewowi Dobrzańskiemu w tak podniosłej chwili towarzyszyła Rodzina (zdjęcie 3), liczne  grono  Współpracowników Pana Profesora z  Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

 

W uroczystości uczestniczyli także liczni zaproszeni Zacni Goście z innych ośrodków naukowych z całej Polski, z którymi prof. dr hab.  Zbigniew Dobrzański współpracuje podczas swojej drogi naukowej, w tym Dziekani Wydziałów zootechnicznych z całej Polski . W imieniu Państwa Dziekanów Gratulacje złożył dr hab. Adam Roman prof. nadzw. UP. Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański wygłosił wykład pt. „Czy warto hodować zwierzęta ?” 

 

 

 

W roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończeniu studiów odebrało 236 absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Zootechnika – 28 absolwentów, Ochrona środowiska – 17 absolwentów, Hipologia i jeździectwo 37 absolwentów, Bezpieczeństwo i higiena pracy – 46 absolwentów, Bezpieczeństwo żywności – 32 absolwentów, Behawiorystyka zwierząt – 76 absolwentów.

 

 
Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy wyróżniającego się Absolwenta, kierunku Behawiorystyka zwierząt – studia stacjonarne I stopnia:
Daria Maria Jaskólska
Aga Adrianna Żarczyńska
Honorata Anastazja Dziedzic
Kamila Janicka
Seweryn Alan Jasiński
Anna Maria Sawicka
 
 
Absolwenci, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami  w nauce, na wniosek Dziekana Wydziału zostali wyróżnieni przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Honorową Odznaką UP  w Lublinie: 
Kierunek Zootechnika – studia stacjonarne I stopnia
Anastasiia Pishchik 
Kierunek Ochrona Środowiska – studia stacjonarne I stopnia
Sylwia Emilia Adamczyk 
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy    – studia stacjonarne I stopnia
Sylwia Paluch 
Kierunek Bezpieczeństwo żywności    – studia stacjonarne I stopnia
Mateusz Dawid Iskra
Kierunek Hipologia i jeździectwo  – studia stacjonarne I stopnia
Karolina Aleksandra Skotniczna
Kierunek Behawiorystyka zwierząt – studia stacjonarne I stopnia
Daria Maria Jaskólska
Aga Adrianna Żarczyńska
Honorata Anastazja Dziedzic
 
 
Pani Prorektor  ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska, wręczyła nagrody książkowe najlepszym Absolwentom.
 • inż. Anastasiia Pishchik – absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek zootechnika – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 • inż. Sylwia Emilia Adamczyk – absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek ochrona środowiska – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 • inż. Sylwia Paluch – absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 • inż. Mateusz Dawid Iskra – absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo żywności – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 • inż. Karolina Aleksandra Skotniczna – absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek hipologia i jeździectwo – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 • inż. Daria Maria Jaskólska – absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek behawiorystyka zwierząt – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce
 
Absolwenci poszczególnych kierunków studiów zostali wyróżnieni dyplomami za wyróżniającą się pracę dyplomową: 
Kierunek Zootechnika  – studia stacjonarne I stopnia 
 • inż. Edyta Monika Jakimiec – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „ Analiza ekonomiczna profilaktyki przeciwpasożytniczej u owiec w gospodarstwie ekologicznym" wykonaną  pod kierunkiem  dr hab. Andrzeja Junkuszewa  w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności. Recenzent dr hab. Witold Chabuz
Kierunek Ochrona środowiska     – studia stacjonarne I stopnia 
 • inż. Sylwia Emilia Adamczyk – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Ocena aktywności keratynolitycznej wyselekcjonowanych szczepów bakterii termofilnych w warunkach hodowli wgłębnej ” wykonaną  pod kierunkiem
 • prof. dr hab. Teresy Korniłłowicz-Kowalskiej w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej. Recenzent prof. Anna Wójcikowska-Kapusta
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy    – studia stacjonarne I stopnia 
 • inż. Karolina Anna Misztal  – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Bezpieczeństwo pracy na stanowisku montera napędów silników elektrycznych” wykonaną  pod kierunkiem  prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek   w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska.  Recenzent dr hab. Beata Trawińska 
 • inż. Mateusz Sebastian Olszak   – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Zagrożenia występujące podczas pracy mechaników samochodowych” wykonaną  pod kierunkiem  dr Anny Stępniowskiej    w Katedrze Biochemii i Toksykologii.  Recenzent dr hab. Magdalena Krauze 
 • inż. Sylwia Paluch  – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Ocena narażenia na pył w środowisku pracy stolarza w Muzeum Lubelskim” wykonaną  pod kierunkiem  prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek   w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska.  Recenzent dr hab. Beata Trawińska 
 • inż. Patrycja Justyna Podstawka  – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Zmęczenie pracowników jako element bezpieczeństwa” wykonaną  pod kierunkiem  dr hab. Haliny Pawlak  w Katedrze Podstaw techniki. Recenzent Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel 
Kierunek Bezpieczeństwo żywności   – studia stacjonarne I stopnia
 • inż. Kacper Piotr Dolata – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Występowanie Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wykonaną  pod kierunkiem dr hab. Henryka Krukowskiego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska Recenzent prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
 • inż. Weronika Drozd – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Bezpieczeństwo stosowania preparatów mlekozastępczych u noworodków ” wykonaną  pod kierunkiem dr Anety Brodziak w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Recenzent dr hab. Jolanta Król
 • inż. Mateusz Dawid Iskra – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Badania mikrobiologiczne jogurtu naturalnego w aspekcie bezpieczeństwa żywności” wykonaną  pod kierunkiem dr hab. Henryka Krukowskiego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska Recenzent prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel
Kierunek Hipologia i jeździectwo  – studia stacjonarne I stopnia
 • inż. Sylwia Agnieszka Kuśmierz – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Projekt tablicy do opisu powierzchniowej temperatury ciała koni po wysiłku fizycznym " wykonaną  pod kierunkiem  dr hab. Iwony Janczarek prof. nadzw. UP w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni. Recenzent dr hab. Katarzyna Strzelec
 • inż. Claudia Agnieszka Metto – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Projekt oceny bonitacyjnej koni przedstawionych za pomocą różnych wizji artystycznych: analiza rzeźby i malarstwa " wykonaną  pod kierunkiem  dr hab. Iwony Janczarek prof. nadzw. UP w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni. Recenzent dr hab. Katarzyna Strzelec
Kierunek Behawiorystyka zwierząt  – studia stacjonarne I stopnia
 • inż. Anna Maria Sawicka – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Zachowania ptaków przy karmnikach w krajobrazie rolniczym i miejskim ” wykonaną  pod kierunkiem dr Grzegorza Grzywaczewskiego w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa. Recenzent dr Radosław Ścibor
 • inż. Sylwia Beata Hołda – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Porównanie skuteczności metody "born to be free" oraz metody translokacji w reintrodukcji nizinnej populacji rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) w Polsce. ” wykonaną  pod kierunkiem dr Mariusza Wójcika w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa. Recenzent dr Sławomir Beeger
 • inż. Patrycja Wilk – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Analiza częstotliwości i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie przedrykowiskowym z uwzględnieniem behawioru.” wykonaną  pod kierunkiem dr Katarzyny Tajchman w Katedrze Etologii i Dobrostanu Zwierząt. Recenzent prof. dr hab. Leszek Drozd 
 • inż. Kinga Szymaniak – dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową pt „Wpływ warunków utrzymania na zachowanie królika domowego” wykonaną  pod kierunkiem prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Recenzent prof. dr hab. Maria Tietze 

 


 
Dyplomy dla studentów za wyróżniającą pracę w Kołach Naukowych zostały wręczone przez opiekunów SKN. Dr hab. Witold  Chabuz  – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, wręczył dyplomy absolwentom, którzy w trakcie studiów rozwijali swoje zainteresowania naukowe w Sekcjach tego Koła:
Inż. Natalia Sandra Hamernik 
Inż.  Sylwia Beata Hołda 
Inż. Angelika Monika Trześniewska 
Inż. Paulina Główka
Inż. Edyta Monika Jakimiec
Inż. Krystian Mariusz Strojny
Inż. Sylwester Szymon Walczak
Inż. Kamila Cisło
Inż. Karolina Szostak
 
Prof. Dr hab. Bożena Nowakowicz -Dębek , wręczyła dyplomy Absolwentom, którzy w trakcie studiów rozwijali swoje zainteresowania w  SKN Ochrony Środowiska, sekcja BHP:
inż. Karolina Anna Misztal
inż. Sylwia Paluch 
 
Zostały również wręczone dyplomy za wyróżniającą się działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego przyznane przez prof. dr hab. Halinę Buczkowską na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego:
Inż. Oskar Lachowicz
Inż. Szymon Lachowicz
Inż. Martyna Kowalewska
Inż. Karolina Szostak
Inż. Sylwester Szymon Walczak
Inż. Paulina Główka 
Inż. Daria Alicja Hollain
Inż. Mateusz Szczerba
 
fot. Maciej Niedziółka
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod  kierownictwem pani Martyny Krasnodębskiej. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom.