Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora prof. dr hab. Stanisławowi Cebuli

21 kwietnia 2018 r. /sobota/ o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się uroczystość nadania godności Honorowego Profesora  prof. dr hab. Stanisławowi Cebuli z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W trakcie tej samej uroczystości odbędzie się wręczenie dyplomów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

PROGRAM:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości i powitanie gości, Dziekan – prof. dr hab. Zenia Michałojć
 • Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 • Laudacja – prof. dr hab. Andrzej Borowy
 • Wręczenie dyplomu Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Stanisławowi Cebuli z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Gaude Mater Polonia
 • Wykład pt. „Papryka, warzywo niezwykłe” – Honorowy Profesor UP w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Cebula
 • Wręczenie dyplomów wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie
 • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
 • Gaudeamus igitur

 

Prof. dr hab. Stanisław Cebula urodził się 29 maja 1947 r. w Gołkowicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. Podczas studiów, w uznaniu za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, otrzymał stypendium francuskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę jako instruktor w Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu, jednakże zainteresowania naukowe Profesora były silniejsze i wkrótce przyjął On propozycję pracy w Zespole Warzywnictwa Instytutu Produkcji Ogrodniczej macierzystej Uczelni, gdzie pracował do końca września 2017 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1979 r., doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie warzywnictwa – w 1989 r., tytuł naukowy profesora – w 1996 r, a na stanowisko profesora zwyczajnego awansował w 2005 r.

    Jest wybitym specjalistą z zakresu warzywnictwa. W dorobku prof. S. Cebuli wyjątkową wagę mają nowatorskie badania nad wpływem różnych systemów cięcia roślin warzywnych uprawianych pod osłonami na przebiegające w tych roślinach procesy wegetatywne i generatywne. Efektem badań było m. in. wykazanie zdolności papryki i oberżyny do kompensowania strat biomasy, ponoszonych w wyniku cięcia, poprzez rozbudowę powierzchni i miąższości blaszki liściowej oraz zwiększenie intensywności procesu fotosyntezy. Ważne miejsce zajmują także badania nad wykorzystaniem kontrolowanego stresu, aplikowanego na różnych etapach rozwoju roślin warzywnych, dla sterowania ich wzrostem, przyspieszania plonowania, optymalizacji wielkości plonu oraz zwiększania jego wartości biologicznej. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajdowały się zawsze zagadnienia związane z rozwojem produkcji warzywniczej w rejonach podgórskich. Znaczna część badań została zrealizowana w formie 10 projektów finansowanych przez KBN, MNiSW oraz MRiRW, a uzyskane wyniki  przyczyniły się do udoskonalenia technologii produkcji warzyw w polu i pod osłonami. Profesor współpracował z Uniwersytetem Rolniczym w Płowdiw w Bułgarii, Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem w Montpellier i Narodowym Instytutem Badań Rolniczych INRA w Awinionie we Francji, Uniwersytetem w Maladze w Hiszpanii oraz Uniwersytetem Adana w Turcji. Za wybitny wkład w rozwój ogrodnictwa Profesor został uhonorowany w 2016 r. Medalem Michała Oczapowskiego – najwyższym odznaczeniem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

    Dorobek naukowy prof. S. Cebuli obejmuje 228 pozycji, w tym 104 oryginalne prace twórcze, 9 rozdziałów w podręcznikach, 67 doniesień na konferencje, sympozja i kongresy oraz 33 artykuły popularno-naukowe, 14 opracowań wdrożeniowych oraz zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii. Profesor wypromował trzech doktorantów i był opiekunem ponad 160 prac dyplomowych. Profesor pełnił funkcję kierownika Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich oraz był członkiem Senatu UR w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od czasu jego powstania w 1987 r. Pełnił funkcje wiceprezesa i następnie prezesa Zarządu Głównego. Był wówczas inicjatorem ustanowienia organizowanych co 4 lata kongresów ogrodniczych – najważniejszego forum społeczności naukowej w tej dyscyplinie w Polsce. Był członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Ekonomiki Rolnictwa PAN, Sekcji Ogrodniczej Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN, Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertem Georgia National Foundation w Gruzji. Od roku 2010 jest ekspertem PKA dla oceny kierunku ogrodnictwo. Jest członkiem rad programowych czasopism ‘Folia Horticulturae’, ‘Journal of Horticultural Research’ i ‘Acta Agrobotanica’. Prestiżową funkcją jest członkostwo w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od roku 2012. Wyróżniony wieloma nagrodami JM Rektora UR w Krakowie, nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zawsze i z pełną mocą wspierał Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie i troszczył się o jego rozwój.