Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej  na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, czyli listę przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności.

PMDIB wzorowana jest na europejskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej, powstającej pod auspicjami Komisji Europejskiej. Opierając się na definicji sformułowanej przez Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych przyjęto, że termin „infrastruktura badawcza” w kontekście PMDIB odnosi się do ośrodka badawczego o skali krajowej, obejmującego: urządzenie badawcze zlokalizowane w jednym miejscu, współpracujące urządzenia o mniejszej skali połączone strukturą organizacyjną (tzw. infrastruktura rozproszona), narzędzia badawcze w postaci programów komputerowych lub innego typu procedury oraz urządzenia pomocnicze – biblioteki, depozyty, banki danych, centra i sieci komputerowe.

Propozycja przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej umieszczona na PMDIB powinna opisywać ideę stworzenia ośrodka badawczego, w kraju lub za granicą, konsolidującego krajowy potencjał naukowy w danej dziedzinie. W działalność takiego ośrodka powinny być zaangażowane silne zespoły naukowe, posiadające odpowiedni dorobek krajowy i międzynarodowy. Koncepcja organizacyjna ośrodka powinna obejmować zasadę otwartego dostępu do urządzenia badawczego, w oparciu o kryterium doskonałości naukowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, umieszczenie przedsięwzięcia na PMDIB nie stanowi zobowiązania ze strony MNiSW odnośnie do finansowania budowy czy też późniejszego utrzymania ośrodka badawczego. Może natomiast mieć pozytywny wpływ na przyszłe decyzje w tym względzie, podejmowane zarówno przez MNiSW, jak i inne agencje finansujące, a także na prestiż i pozycję jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz wzór wniosku o umieszczenie przedsięwzięcia na PMDIB znajdują się pod linkiem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-12-kwietnia-2018-r-o-otwartym-naborze-wnioskow-o-wpisanie-przedsiewziecia-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-drogowa-infrastruktury-badawczej.html